2010-05-19

SVERIGES  VETERINÄRFÖRBUND

Stockholm den 19 maj 2010

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Yttrande över förslag till ny föreskrift: Statens Jordbruksverks föreskrifter om offentlig kontroll av djurhälsopersonal, dnr 32-4192/10

 

Allmänna synpunkter
Av jordbruksverkets konsekvensanalys framgår att länsstyrelsens kontroll över veterinär verksamhet varit bristfällig, vilket även EU-kommissionens "Food and Veterinary Office" har fastställt. Det liggande förslaget om offentlig kontroll söker råda bot på bristerna och får därför stöd från veterinärförbundet. Dock har förbundet följande synpunkter på remissens förslag:

Föreskrifterna ger uppfattningen att kontrollen riktar sig mot enskilda individer oavsett om de är anställda eller inte. Arbetsplatsstrukturen kring anställd djurhälsopersonal och arbetsgivarens ansvar faller bort. Konsekvensen kan bli att en enskild individ får bära ansvaret för förhållanden som denne inte rår över. Det kan skapa oro bland anställda i ett företag och även resultera i en ohållbar arbetsmiljö.

Att kontrollen riktar sig mot individer försvårar även den behöriga myndighetens möjligheter att bedriva kontroll på ett effektivt sätt. Det blir svårt att göra en riskbaserad kontrollplan som tjänar sitt syfte på det samhälleliga planet.

Förslaget anger läkemedelsförskrivningen som grund för riskbedömning av vilka personalkategorier som ska kontrolleras. Detta förefaller vara en något smal bedömningsgrund med hänsyn till de olika faktorer som skulle kunna vara relevanta, då även andra kategorier djurhälsopersonal än veterinärer ska kontrolleras.

Detaljsynpunkter
Inledningstext
Inledningsvis i texten bör stödet för föreskrifterna definieras utöver med 5 kap, 3 § i förordningen 2009:1386, även med den punkt (punkt 2) som specifikt gäller som stöd just för dessa föreskrifter. 3 § ger stöd för flera andra föreskrifter.

Tillämpningsområde m m, 2 §
"Tillämpningsområde" bör räcka som rubrik eftersom det bara är detta som avhandlas under rubriken. Man kan stryka förkortningen "m m".

Definitioner, 3§
Definitionerna i denna paragraf täcker inte in alla begrepp som finns i föreskriften.
- Definition för "kontrollmyndighet" saknas. Man kan använda "behörig myndighet" i stället för "kontrollmyndighet", enligt  förordningen (EG) 882/2009.
- Definition för "inspektion" saknas. Vad innebär begreppet just i dessa föreskrifter?
- Definition för "revision" saknas. Vad innebär begreppet just i dessa föreskrifter?
- Definition för "administrativ kontroll" saknas. Vad innebär det begreppet?
- Definitionen av "kontrollobjekt" är oklar. Är det en individ eller ett företag? Definiera var gränserna går när tillsyn idkas och var organisationen/företaget där personalen arbetar kommer in?
- Det saknas ett "s" i definitionen "Villkorad läkemedelsanvändning".

Register över djurhälsopersonal, 4 §
Denna paragraf kopplas inte ihop med 5 kap, 1§ i förordningen (2009:1386). Varför?

Vidare framgår inte på vem ansvaret kommer att ligga för att registret hålls uppdaterat. Blir kontrollobjektet skyldig att anmäla sig eller åligger det kontrollmyndigheten att hålla sig informerad?

Utvärdering av genomförd kontroll, 5 §
Här kommer ett nytt begrepp in – uppföljning – och även det saknar definition.
Vilken plan hänvisas till? – Definiera. Vilket utfall avses? – Definiera.

Plan för kontroll av djurhälsopersonal, 6 §
Om det är "Plan för kontroll av djurhälsopersonal" som avses i 5 § bör nuvarande 6 § sättas före den föregående. Här har man förklarat mer vad en plan är.

Punkt 1. Punkten hänvisar till sin egen paragraf, § 6, vilket verkar vara fel. Den korrekta hänvisningen bör vara förslagets § 5.

Punkt 2. Är begreppet "myndigheten" synonymt med den "behöriga myndigheten/kontrollmyndigheten"? Samma vokabulär bör användas i hela föreskriften, för att undvika missförstånd.

Prioritering av kontrollobjekt, 8 §
Är begreppet "verksamhetsområde" samma som "det geografiska område där myndigheten har ansvar för kontrollen", som definieras i § 4? En entydig definition av "verksamhetsområde" bör göras under rubriken definitioner.

I allmänna råd hänvisar man till att kontrollmetod bör väljas utifrån kontrollens syfte. Det innebär att behovet för att definiera olika typer av kontroller är uppenbart.

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

Johan Beck-Friis