Ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i EU och till Norge

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Yttrande över Ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i EU och till Norge; saknr J 139. (Dnr 31-8496/10)

Sveriges Veterinärförbund som har fått rubricerade ärende för yttrande har inga synpunkter på detsamma.

 

Amelie Lothigius
Sveriges Veterinärförbund