2008-10-08
Stockholm

Yttrande över Jordbruksverkets uppdrag om kastrering av smågrisar, dnr 31-3146/08

SVERIGES  VETERINÄRFÖRBUND
Stockholm den 8 oktober 2008

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

 

Generella synpunkter
Målet med en eventuell förändring i föreskrifterna kring delegering av läkemedel så att lekmän ska kunna använda lokalbedövningsmedel vid kastrering av smågrisar, är att mildra smärtan i samband med ingreppet.

Sveriges Veterinärförbund anser att riskerna med att det önskvärda målet inte uppnås är tydliga av två skäl:

- Lokalbedövning vid kastration av smågris är en ur teknisk synvinkel betydligt mer komplicerad injektion än intramuskulär behandling, vilket normalt är det administrationssätt som tillämpas vid delegation av läkemedel.

- För att full smärtlindring ska uppnås innan ingreppet utförs krävs en viss väntetid mellan injektion och kastration. På grund av tidsbrist och praktiska hinder bedömer förbundet att det finns en påtaglig risk att ingreppet utförs innan full effekt av bedövningen erhållits.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer veterinärförbundet effekten av att ge lekmän möjligheten att använda lokalbedövningsmedel vid kastrering av smågrisar som marginell på djurskyddet i samband med detta ingrepp.

En omfattande forskning pågår i vår omvärld kring smärtlindring och alternativa metoder vid kastration av gris. Förbundet anser att man bör avvakta mer kunskap och vid ett slutligt ställningstagande beakta såväl djurskydds- som arbetsmiljöaspekter under grisens hela livstid.

Tänkbara utbildningskrav
I remissen fanns även en fråga om vilka utbildningskrav som ska ställas på lekmän som bedövar smågrisar vid kastrering. Veterinärförbundet anser inte att lekmän ska ges delegeringsrätt för sådan behandling i dagsläget. Dock finns det ingen praktisk möjlighet att lägga kastrationerna på veterinär heller, på grund av tids- och personalbrist i relation till antalet grisar som skulle behöva lokalbedövas.

Om beslut därför ändå fattas att lekmän ska få bedöva smågrisar vid kastrering, är det viktigt att de som utför kastrationerna dels ska ha genomgått en C15-utbildning, dels praktiskt tillsammans med sin besättningsveterinär gått igenom tillvägagångssätt, kontroll av bedövningseffekt, risker vid felinjektion etc enligt en av Jordbruksverket fastslagen checklista. Ett intyg bör utfärdas av besättningsveterinären enligt en centralt utformad mall, och detta ska sedan förvaras tillsammans med C15-kursintyg i pärm på gården. Krav måste vara att det är den förskrivande veterinären som ska ansvara för att lokalbedövningsmedlet används rätt och han/hon måste därför ansvara för utbildning, kontroll osv. Dokumentation av när ingreppet sker, antal djur och förbrukat läkemedel måste finnas så att förskrivande veterinär lätt kan överblicka verksamheten.

I likhet med andra djurägardelegerade rutinbehandlingar måste smågrisbedövningarna följas upp av besättningsveterinären vid besök var 8:e vecka. Då går man igenom sjukjournaler, diskuterar behandlingar och behandlingsresultat samt tittar på djuren vid stallvandring, enligt författning C 15 där detta finns reglerat.

Johan Beck-Friis
Sveriges Veterinärförbund