2008-12-17
Stockholm

Yttrande över Förslag till nya föreskrifter om utbildning och kompetens vid försöksdjursverksamhet, dnr 31-10560/08

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

Stockholm den 17 december 2008

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

 

Generella synpunkter
Veterinärförbundet välkomnar att Jordbruksverket fördjupar och tydliggör kraven på kompetens för dem som arbetar med försöksdjur. Den definition av olika kategorier av personal som arbetar med djur är väl förankrad i verkligheten och kommer att bidra till tydlighet kring utbildningskraven.

Samordningen av utbildning med kraven i Europarådets konvention i bilaga 3 är positiv med tanke på att en mängd forskare både vid universitetsinstitutioner och inom läkemedelsindustrin är utbildade i andra europeiska länder.

Detaljsynpunkter

3§ är tydlig med avseende på krav om utbildning men hänvisningen till 14§ om kompetensbevis verkar egentligen syfta till 12§. Detta måste kontrolleras så att hänvisning till korrekt paragraf görs.


Kraven på försöksdjursveterinärens kompetens bör inbegripa krav på dokumentation av densamma.


Kraven på dokumenterad utbildning med särskild fokus på primater enligt bilaga 4 bör rimligen även omfatta försöksdjursveterinären.

11§
11§ sista stycket bör lyda: "Första och andra styckena gäller endast klinisk prövning som sker på djur som inte ägs av den som använder djuren och som under den tid som verksamheten pågår inte hålls i en försöksdjursanläggning" Om inte "--hålls i den miljö där de tidigare hållits.." stryks, måste prövningen avbrytas om djurägaren flyttar eller djuret byter ägare.

12 §
12§ nämner kompetensbevis i rubriken men ytterligare hänvisning till kompetensbevis saknas i paragrafen.

Bilagorna
Bilagorna är omfattande och tydliga med vilka utbildningsmoment som krävs för olika kompetenskategorier inom försöksdjursverksamhet. Bilaga 3 punkt B tydliggör vad som krävs utöver FELASAs utbildningskrav för forskare (den som använder försöksdjur) och försöksdjursveterinärer vid verksamhet i Sverige. Detta har saknats tidigare och förtydligandet kommer att underlätta för ansvariga föreståndare och försöksdjursveterinärer att tillgodose utbildningskraven.

Johan Beck-Friis
Sveriges Veterinärförbund