2008-10-22
Stockholm

Kommissionens förslag till Rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning (Dnr 31-1079/08)

Stockholm den 22 oktober 2008

 

Avd för djurskydd och hälsa
att: Björn Dahlén
Jordbruksverket
551 82 JÖNKÖPING 

 

Sveriges Veterinärförbund har givits tillfälle att yttra sig över ovannämnda förslag. Förbundet har följande synpunkter på förslaget.

 

Allmänt

Även om förbundet välkomnar förslaget och anser det vara av vikt att de lagstadgade kraven blir tydligare och mer enhetliga inom EU så finner förbundet detta förslag oroande. Om det antas i nuvarande skrivning kommer djurskyddet vid slakt att försämras jämfört med dagens svenska regler. Förbundet anser därför att förordningen måste ge tillåtelse för strängare nationella regler för de länder som så önskar. I nuvarande skrivning tillåts inte nationella regler så här måste Sverige arbeta för en ändring så att vi inte tvingas att försämra vårt djurskydd i samband med slakt. Se även nedan.

 

Kultur och sportevenemang

Förslaget innehåller rigorösa bestämmelser om skydd av slaktdjur vid bedövning med mera. Samtidigt innehåller förslaget regler i artikel 4, som tillåter religiös slakt utan bedövning samt regler i artikel 1.2 a, som anger att förordningen inte ska tillämpas på vissa ”kultur- eller sportevenemang”. Sverige kan visserligen välja att inte tillämpa undantaget om religiös slakt, men verket anser ändå att förfarandet inte bör vara tillåtet inom EU och att Jordbruksverket bör fortsätta på den inslagna linjen att arbeta emot undantaget. Vidare bör penetreras vad tillåtandet av ”kultur- eller sportevenemang” kan komma att innebära ur ett svenskt perspektiv. I detta fall finns nämligen ingen uttalad möjlighet att införa nationella regler.

 

Nationell lagstiftning i framtiden?

Ett direktiv, som ska införlivas i nationell lagstiftning, öppnar betydligt större möjligheter för nationella tolkningar och regler än vad en förordning gör. Vissa av bestämmelserna i förordningsutkastet ställer lägre krav än motsvarande krav i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2007:77) om slakt och annan avlivning av djur. Ett exempel på detta är artikel 5 i förordningsutkastet där det anges i punkt 2, andra stycket att kontroller av att djur är tillräckligt bedövade ska ske på ett tillräckligt representativt urval av djur och att en viss frekvens ska fastställas. I 7 kap, 5 § i 2007:77 anges att en visuell kontroll ska utföras på samtliga djur och, för andra djurslag än fjäderfä, kompletteras med stickprovskontroller av andra parametrar.

Befintliga hårdare krav i den svenska djurskyddslagstiftningen kan komma att upphävas när förordningen ska börja tillämpas. Det är därför av vikt att svenska värderingar om djurskydd får genomslag under arbetet i rådsarbetsgruppen.

 

Annan relevant lagstiftning

Ett allmänt intryck av förordningsutkastet är det förefaller vara framtaget utan att ta närmare hänsyn till förordningarna (EG) nr 853/2004 om animaliska livsmedel eller till förordning (EG) nr 854/2004 om kontroll av animaliska livsmedel. I båda dessa förordningar finns regler som är relevanta i sammanhanget och som borde ha fått påverka utformningen av förordningsförslaget.

Särskilt anmärkningsvärt är att reglerna i bilaga II, punkt 7.2 förefaller försvåra eller till och med omöjliggöra den officiella veterinärens kontroller i form av besiktning före slakt och kontroll av djurskyddet efter transport.

Därutöver kan man se inkongruens i definitionerna, exempelvis definitionen för djur eller slakteri förefaller annorlunda från hygienpaketet.

 

Specifika kommentarer

Oklara formuleringar

På flera platser i förordningen används formuleringar som är mycket oprecisa och ger alltför stort utrymme för tolkning. Uttryck som ”tillräckligt representativ urval av djur” (artikel 5, punkt 2, andra stycket), ”lämplig bruksanvisning” (artikel 8) och ”lämpliga övervakningsförfaranden” (artikel 13, punkt 1) anger inte vilken instans/myndighet eller annan som avgör vad som är lämpligt eller tillräckligt.

 

Artikel 1 Syfte och tillämpningsområde, punkt 2, a, iv

I denna punkt anges ordagrant att förordningen inte ska tillämpas av en veterinär under yrkesutövandet, vilket förefaller vara en märklig och kanske oavsiktlig formulering eller felöversättning. I bilaga I, tabell 4 i förordningsutkastet finns dessutom en godkänd metod för bedövning och avlivning, som, om den ska användas, ska ske under veterinär yrkesutövning.

 

Artikel 4, punkt 2 Metoder för avlivning

Förbundet anser att Sverige bör yrka på att möjligheten till religiös slakt utan bedövning slopas helt. Artikel 4 punkt 2 motsäger texten i artikel 3, punkt 1 samt även punkt 2 d). Vad finns det för vetenskapliga grunder som talar för att slakt utan bedövning inte orsakar djuren smärta, stress eller rädsla.

 

Det skulle vara rimligt att ställa större och särskilda krav på utbildning av personer som utför avlivning utan bedövning i samband med religiös slakt

 

Artikel 9 Användning av utrustning för fixering och bedövning

Information saknas i denna artikel om utrustning för avlivning av djur på stall eller annan tid än då slakt pågår. Utrustning för avlivning och kompetent personal måste finnas tillgänglig alla tider på dygnet för att ta hand om akut skadade djur som kommer in med transport, skadas under avlastning eller på stall.

 

Artikel 14 Djurskyddsansvarig

Det framgår inte vad som avses med 1000 däggdjursenheter respektive 150 000 fjäderfäenheter i punkt 5.

I de direktivbaserade regler som fanns före den 1 januari 2006 förekom ett enhetsbegrepp som verkar motsvara förordningsutkastets enhetsbegrepp.

Det fanns inga omräkningsfaktorer för hägnat vilt, inklusive renar och strutsar och inte heller för tamkanin (numera hardjur).

Det är mycket beklagligt att krav på djurskyddsansvarig inte gäller ”anläggningar” med slakt mindre än 1000 enheter per år.

 

Artikel 16 Nödavlivning

Här bör finnas hänvisning till att de tidigare artiklarna rörande djurskydd, artikel 3-5 samt vad gäller utrustning och kompetens även måste beaktas när det gäller brådskande nödavlivningar.

 

Bilaga 1. Tabeller.

Flera oklarheter föreligger i tabellerna och förtydliganden behövs på ett flertal punkter. Till att börja med, gäller tabell 1 avlivning eller bedövning? Vissa av de angivna metoderna är bedövningsmetoder vilka av djurskyddsskäl kräver ytterligare åtgärder för garanterad avlivning. Maximal tid mellan bedövning och avblodning bör anges för olika metoder, halten koldioxid och ev. övriga gaser måste anges i tabell 3, mer detaljerade anvisningar om vapen och ammunition för olika djurslag m.m.

Christina Arosenius
Sveriges Veterinärförbund