2008-12-15
Stockholm

Ang. Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:54) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get.

Stockholm den 15 december 2008

 

Jordbruksverket
att: Irmeli Sillantaka
551 82 JÖNKÖPING

 

Dnr 33-13049/08

 

Sveriges Veterinärförbund har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag och välkomnar detsamma och har alltså inget att erinra mot att det genomförs.

 

Med vänlig hälsning

Anders Lefrell
Sveriges Veterinärförbund