2008-10-15
Stockholm

Ang. Departementspromemorian Bör konsumenttjänstlagen utvidgas?
En diskussionspromemoria (Ds 2008:55)

Stockholm den 15 oktober 2008

 

Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

 

Sveriges Veterinärförbund har beretts möjlighet att yttra sig över sagda promemoria och har inga synpunkter på densamma.

 

Sveriges Veterinärförbund

Anders Lefrell
förhandlingschef