2008-11-24
Stockholm

Förslag från Statens jordbruksverks om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:2) om offentlig djurskyddskontroll, saknr L44.

Stockholm den 24 november 2008

 

Statens jordbruksverk
551 82 JÖNKÖPING

 

(Dnr 31-11295/08)

 

 

Sveriges Veterinärförbund som har fått rubricerade förslag för yttrande har följande synpunkter.

 

Allmänt

De föreslagna ändringarna gör föreskrifterna tydliga och anpassade till det förändrade ansvaret för den operativa kontrollen av djurskyddet.

 

Det vore enligt förbundets mening önskvärt att beskrivningen av de föreslagna ändringarna (i konsekvensutredningen) användes till att ingå i ett publicerat föreskriftmotiv. Även ett kortfattat sådant är ett värdefullt stöd för dem som ska tillämpa de nya föreskrifterna (särskilt hänvisningarna till vad som regleras i övrig lagstiftning - förvaltningslag, EG regelverk etc).

 

Avgifter

Beträffande avgifter för extra offentlig kontroll är det viktigt att dessa avgifter är avpassade så att de täcker myndighetens kostnader för dem. Med ett riskbaserat urval av kontrollobjekt torde behovet av extra och uppföljande kontroller öka om målet med överflyttningen till länsstyrelserna – ett förbättrat djurskydd – skall kunna uppnås med de oförändrade ekonomiska resurser som avsatts för ändamålet.

 

Beräkningsgrunden för avgiftens storlek som anges i den bifogade konsekvensutredningen  (”Nya bestämmelser”, sid 3) måste därför ifrågasättas. En heltidsanställd kontrollant torde ha en ungefärlig årsarbetstid av 1800 timmar. Att räkna med en debiterbar tid om 1510 timmar förefaller helt orealistiskt. Andra organisationer med jämförbart arbetssätt inom husdjurssektorn (fältresor och debiterbart kringarbete på kontor, utan debiterbar restid och med behov av tid för planering, samordning och fortbildning) uppger att man i snitt uppnår 40 procent debiterbar tid, d v s 720 timmar på en heltid. Eftersom djurskyddstillsynen i länsstyrelsernas regi till övervägande del kommer att bedrivas i mer centraliserad form och innebära längre resor för kontrollanterna än idag, kommer även 40 procent debiterbar tid vara svårt att uppnå. Extra kontroller är dessutom ofta akuta vilket omöjliggör en optimal reseplanering.

 

Veterinärförbundet finner det i övrigt olämpligt att i en föreskrift ange storleken på olika avgifter. Eftersom dessa torde ändras med regelbundenhet, måste även föreskriften följd ändras varje gång. Lämpligare torde vara att endast ha principer angivna och beloppen finnas separat.

 

Sveriges Veterinärförbund
 

Amelie Lothigius

 

 

TILLÄGG till ovanstående remissvar

 

Här bifogas synpunkter från SVS livsmedelssektion. Tyvärr kom svaret in av misstag först den 25 november, varför det inte har bearbetats. Vi finner ändå det värdefullt att tas hänsyn till.


Amelie Lothigius

 

 

SVS-livsmedelssektionens svar till förbundet

Allmänt

Förslagets struktur avviker väldigt mycket från den allmänna strukturen inom lagstiftningen på området.

Nedan följer mer detaljerade kommentarer till förslaget

· Tillämpningsområde

Det vore önskvärt att de myndigheter som omfattas av föreskriften definieras under denna rubrik.

Föreskriften är riktad till myndigheter vilket innebär att SJV styr med denna föreskrift personal som är anställda av annan myndighet. Likriktning i arbetet mellan Livsmedelsverket och länsstyrelserna kan uppnås om föreskriften hämtade stöd för sina förslag från redan befintliga instruktioner inom området (samarbete mellan SJV och SLV)

· Djurskyddskontrollplan

Kontroll av djurskydd vid slakterier är redan styrd genom ett nationellt plan vid Livsmedelsverket. Det vore en grund för likvärdig kontroll om SJV använde den principen som bas för sina krav för kontrollplaner. 6§ förefaller mycket detaljerad samtidigt när man väljer att lämna bort grundläggande kravet att kontrollen ska vara riskbaserad.

Planen innehåller även en del som är mer av uppföljande och sammanfattade karaktär, årsredovisning, vilket är vilseledande i sig.

· Revision av de officiella veterinärerna och assistenterna på slakteri

Denna revision riktar sig inte direkt på den personal som arbetar vid anläggning utan det arbetet som dem har bedrivit enligt instruktionerna. Denna revision är med andra ord riktad mot organisationen Enheten för köttkontroll - regionerna. Därför anser SVS-Livs att rubriken är missvisande. Likaså ska kravet för informationsgivning rikta sig till myndigheten och inte till enskilda anställda.

· Kontrollrapport

Vilken rapport hänvisar man till. Finns det en mall?

Om man hänvisar till den befintliga blanketten så bör man se över att kraven under denna rubrik överensstämmer med den.

· Kontroll av slakteri

Vilka delar av transportföreskrifterna ska åläggas på Livsmedelsverkets personal och på Länsstyrelsens personal behövs tydliggöras.

· Den 19§ bör placeras före råden till samma paragraf. Eller är detta råd till §18?

· Allmänna råd till 19§ (eller §18) är inte i kongruens med det arbetssätt och de instruktioner som tillämpas idag på Livsmedelsverket. Avvikelserapportering och vidare handläggning är likriktad och styrd i dag. Mer information kan hämtas från Livsmedelsverket, Enheten för köttillsyn.

· Avgift för extrakontroll

Det är svårt att hantera avgifter genom föreskrift. Denna del bör lämnas till ett årligt GD-beslut.

· Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Dispens för redan verksam personal som utför offentlig kontroll är alldeles för långt fram i tiden (år 2010 bör vara tillräcklig).

"En kontrollmyndighet behöver inte fastställa en plan för djurskyddskontroll enligt 6§ förrän senast den 1. januari 2010." Denna formulering ger en negativ laddning i uppgiften. Lagtexten bör vara neutral.

För SVS-livs

Arja Kautto