2006-09-22
Stockholm

Yttrande angående remiss ”Förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter (2006:54) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av BSE hos nötkreatur”,

Stockholm den 22 september 2006

 

Jordruksverket
Smittbekämpningsenheten
551 82 JÖNKÖPING

 

Sveriges Veterinärförbund, SVF, har givits möjlighet att yttra sig över nämnda remiss. 


Sammanfattning

SVF ställer sig positivt till den föreslagna förändringen. 


Synpunkter och kommentarer

Motivet till den föreslagna förändringen är att, utöver BSE-provtagning på nötkreatur vid slakt, provtagning även skall göras för TSE-sjukdom hos får och getter som slaktas för att användas som livsmedel. Förändringarna är ett led i det program som bedrivs för att kontrollera och utrota TSE-sjukdomar. Dessa sjukdomar är upptagna i epizootilagen, vilket innebär att de ses som speciellt allvarliga för djurs eller människors hälsa eller kostar samhället stora resurser. En ökad möjlighet att upptäcka djur med TSEsjukdom är en viktig del både i bekämpandet av sjukdomar och för produktion av säkra livsmedel. 

Per Carlsson
Sveriges Veterinärförbund