2006-10-26
Stockholm

Hästtävlingar - på lika villkor (SOU 2006:66)

Stockholm den 26 oktober 2006

 

Jordbruksdepartementet
103 33 Stockholm

 

(Dnr Jo 2006/66)

 

Sveriges Veterinärförbund har fått rubricerade ärende för yttrande och har inget att erinra mot detsamma.


Förbundet vill dock påpeka vikten av att lagar och föreskrifter gällnade smittksydd och djurskydd efterföljs och övervakas i samband med transporter mellan medlemsländerna.

Amelie Lothigius
Sveriges Veterinärförbund