2006-10-13
Stockholm

Remissvar rörande Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:57) om veterinärs rätt att förskriva och tillhandahålla läkemedel i anslutning till djursjukvård och djurhälsovård

Stockholm den 13 oktober 2006

 

 

Statens Jordbruksverk
Veterinära tillsynsenheten
Att: Kinfe Girma
551 82 JÖNKÖPING

 

(dnr 35-8023/06)

 

Sveriges Veterinärförbund har givits tillfälle att avge yttrande över ovannämnda förslag till ändringar.  Revideringen innebär att:

 

Viltrehabiliterare får medicinskt avliva skadat vilt, men bara i närvaro av veterinär.

Tjänstehundsförare hos polisen och tullverket får ha tillgång till en dos kräkmedel vid akutförgiftning av tjänstehunden.

Vaccin får förskrivas till nötbesättning som haft frasbrandsfall för profylaktisk uppföljande vaccination.

Vaccin får förskrivas för rutinmässig profylaktisk vaccination av grisar till besättning med delegerad läkemedelsanvändning.

Vaccin får förskrivas till ”andra hönsfåglar i fångenskap” utan föregående undersökning (ffa infektiös laryngotracheit).

Delegerad läkemedelsbehandling till nötkreatur, efter sjukdomsutredning på plats, får ske i köttdjursbesättningar.

Veterinärbesök i nöt och svinbesättningar med delegerad läkemedelsanvändning, men ringa läkemedelsanvändning, ska ske minst var 8:e vecka istället för var 5:e.

 

Förbundet har inga invändningar mot de föreslagna ändringarna.

Christina Arosenius
Sveriges Veterinärförbund