2006-12-08
Stockholm

Remissvar rörande Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien. Dnr 1632/06

Stockholm den 8 december 2006

 

Livsmedelsverket
Regelavdelningen
Box 622
751 26 Uppsala

 

Sveriges Veterinärförbund har givits tillfälle att yttra sig om ovanstående förslag. Förbundet har inga invändningar mot förslaget. Förbundet finner det positivt att en insats görs gentemot EU för att försöka få behålla den traditionella fäbodverksamheten i landet och eliminera ev. livsmedelshygieniska risker i hanteringen.

Christina Arosenius
Sveriges Veterinärförbund