2006-12-21
Stockholm

Förslag till SJVs föreskrifter om obligatorisk övervakning avseende villkor för handlare, transportörer, uppsamlingsplatser i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin samt upphävande av J14, J16, J37 och kapitel 5 av L5

Stockholm den 21 december 2006


Jordbruksverket
551 82 JÖNKÖPING

 

Sveriges Veterinärförbund har beretts möjlighet att yttra sig över ovanstående förslag.

 

Först och främst önskar vi framföra att vi anser det orimligt med denna sanslöst korta remisstid som gör det omöjligt att på ett seriöst gå igenom förslaget.

 

Trots detta önskar vi påpeka följande:

 

5§ 3 Uttrycket ”beroende på dess mottagningskapacitet” gör bestämmelserna relativa och därför svårtolkade – bör förtydligas.

 

7§ Ska vara …”i Europeiska unionen”.

 

7§ sista meningen bör ändras till”Godkännandet kan återfås när Jordbruksverket har förvissat sig om att uppsamlingsplatsen helt och hållet är i överensstämmelse med alla tillämpliga bestämmelser som avses i denna paragraf”.

 

10§ 5 Ska vara ”föreskrifter”.

 

16 § Oklart vad som avses. Menas det”nötkreatur och svin som kommer från olika anläggningar och som är avsedda för gemensam utförsel till länder inom EU eller till Norge, får samlas endast på en uppsamlingsplats innan djuren förs ut ur landet”? Annars kan det tolkas som att det bara får förekomma en uppsamlingsplats!

 

27§ Ska vara ”en anläggning”.

 

I övrigt har förbundet inga synpunkter på förslaget.

 

Med vänlig hälsning

Sveriges Veterinärförbund

Anders Lefrell
förhandlingschef