2006-10-30
Stockholm

Yttrande angående remiss ”Remiss angående ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige”, Dnr 33-963

Stockholm den 30 oktober 2006

 

Jordbruksverket
Art- och smittskyddsenheten
551 82 JÖNKÖPING

 

Sveriges Veterinärförbund, SVF, har givits möjlighet att yttra sig över nämnda remiss.

 

Sammanfattning

SVF har inga synpunkter.

Per Carlsson
Sveriges Veterinärförbund