2004-10-14
Stockholm

Angående veterinär medverkan vid tävling med djur

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

Stockholm den 14 oktober 2004

 

Djurskyddsmyndigheten
att.: Åsa Regnander-Dahl
Box 80
532 21 Skara

 

Veterinärförbundet beklagar att förbundet inte var representerat vid det diskussionsmöte som Djurskyddsmyndigheten arrangerade i den rubricerade frågan, den 5 oktober. Detta är särskilt beklagligt eftersom det här är en mycket angelägen fråga för förbundet, där vi har kontaktat såväl företrädare för Statens Jordbruksverk tidigare och sedan årsskiftet för Djurskyddsmyndigheten, för att aktualisera frågan. Vi vill nu framföra våra synpunkter på det här sättet.

Veterinärförbundets uppfattning grundar sig på synpunkter från medlemmar med erfarenhet inom den aktuella verksamheten, främst avseende tävlingar med häst men även med hund. Hästsektionen utgör en tung remissinstans inom förbundet i den här frågan och lämnar därför ett separat yttrande direkt till Djurskyddsmyndigheten med hänsyn till att frågan nu måste hanteras så skyndsamt. Veterinärförbundet har tagit del av detta yttrande.

 

Förordnande

Eftersom en veterinär som anlitas vid tävlingar är myndighetsutövare anser vi att denne skall vara förordnad av Djurskyddsmyndigheten.

Många egenföretagande hästpraktiker med kompetens och erfarenhet inom hästsektorn har valt att avstå från uppdraget som tävlingsveterinär på grund av det (tillfälliga) anställningskravet hos myndigheten som infördes 1996. I oktober 2001 tillstyrkte Statens Jordbruksverk riksdagens beslut om att ändra djurskyddslagen för att förenkla förordnandet av veterinär vid tävling. Det konstaterades att myndighetsuppgiften kunde överlämnas till enskilda veterinärer utan att de hade ett anställningsförhållande till myndigheten. Det är förbundets förhoppning att regeringen har intentionen att fullfölja riksdagsbeslutet.

 

Kompetens och jäv

Det är vår uppfattning att anlitade tävlingsveterinärer inte alltid har den kompetens som krävs för ett korrekt och tydligt myndighetsutövande. Det kan till en del gälla bedömningen av djuren och insikt i lagar och regelverk och tillämpningen av dessa men framför allt avser det med tävlingsverksamheten förknippade mycket speciella omständigheter. Tekniska aspekter på hinder och banor vid hopptävlingar och fälttävlan blir allt viktigare i tävlingsveterinärens bedömning där det krävs särskild kunskap. Detsamma gäller för t ex en korrekt genomförd dopingkontroll.

Myndigheten måste också beakta att den förordnade tävlingsveterinären inte är jävig eller har någon beroendeställning vare sig gentemot hästnäringen, tävlingsarrangören eller de djurägare vars djur deltar i tävlingen. Detta skapar en förtroendebrist både för veterinärkåren och för myndigheten. Förbundet menar att det är Djurskyddsmyndighetens ansvar, såsom förordnande myndighet, att tillse att anlitade tävlingsveterinärer dels har erforderlig kompetens och att erbjuda dem nödvändig utbildning, dels inte är jäviga i sin myndighetsutövning. Med jäv avser vi inte ett vanligt säljar-kundförhållande till tävlingsdeltagande djurägare då en veterinär i sin yrkesutövning skall ha en sådan integritet att ett sådant förhållande inte påverkar en objektiv bedömning eller agerande i något fall av djurbesiktning, intygande etc.

 

Trav- och galopptävlingar

Banveterinärerna har idag en mycket stressfylld situation med mycket pressade tider vid trav- och galopptävlingarna. Vid flertalet tävlingar tjänstgör bara en banveterinär. Om en mindre olycka sker och banveterinären ska ta hand om detta olyckstillbud måste tävlingarna vänta med nästa lopp tills veterinären är klar med omhändertagandet av olycksfallet. Finns det två veterinärer kan den ena fortsätta att övervaka loppen och den andra ta hand om den skadade hästen. Idag finns två banveterinärer endast vid större tävlingar som t ex V75 och Elitloppet. Förbundet föreslår att det ska finnas två veterinärer vid fler tävlingar än som är fallet i dag med hänsyn till djurkyddet. Det ska poängteras att det sätts en mycket stor press på att tävlingarna tidsmässigt ska genomföras som planerat med hänsyn bl a till direktsändningar i TV, direktspel och reaktioner från publiken, som ju utgör en ekonomiskt viktig grupp i totalisatorspelet.

 

Obligatorisk medverkan av tävlingsveterinär

Vid den typ av tävlingar där idag inte veterinär närvaro erfordras är det sannolikt att de deltagande djurägarna generellt inte har en så god kunskap och insikt vad gäller bedömningen av vare sig djurets hälsotillstånd eller risken med att låta ej fullt friska djur delta. Det kan också mot samma bakgrund förväntas att skaderisken inte är mindre utan snarare större vid dessa tävlingar än de där veterinär medverkan är obligatorisk. Ur djurskyddssynpunkt kan man därför ifrågasätta den skillnad som råder nu mellan olika tävlingar, i detta avseende och varför inte veterinär medverkan är obligatorisk vid alla tävlingar med djur. En orsak till regeringens uppdrag till Djurskyddsmyndigheten att utreda tävlingsveterinärsverksamheten uppges vara, från Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande, framförda problem avseende kostnader, förknippade med veterinär medverkan vid tävlingar. Det är inte acceptabelt att en sådan hänsyn får gå före kravet på ett gott djurskydd för tävlande djur och det är rimligt att en viss avgift liksom nu kan tas ut av varje tävlande. Förbundet föreslår att utredningen överväger obligatorisk veterinär medverkan även vid lättare klasser vid tävling med djur. I detta skall också vägas in den veterinära närvarons betydelse för omhändertagande av uppkomna skador under tävlingen.

Karin Östensson
Sveriges Veterinärförbund