2004-09-29
Stockholm

Förslag till nya föreskrifter om uppfödning och hållande av djur för produktion av skinn eller som av annan anledning hålls på farm

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

Stockholm den 29 september 2004


Djurskyddsmyndigheten
Box 80
532 21 Skara

Yttrande över "Förslag till nya föreskrifter om uppfödning och hållande av djur för produktion av skinn eller som av annan anledning hålls på farm", dnr 00-1664/04

Generella synpunkter

Det är mycket bra att det finns en ambition hos Djurskyddsmyndigheten att sammanställa alla bestämmelser inom ett givet område för att underlätta tillämpningen och arbetet för tillsynsmyndigheter. Förhoppningsvis fortsätter arbetet även inom andra områden än det nu aktuella.

Beträffande föreliggande förslag anser veterinärförbundet att rubriken är otydlig. Det är oklart vad som menas med "farm" (även strutsfarm?) och om det gäller även sällskapsdjur, t ex vakthund, som hålls på farmen. Förbundet föreslår att rubriken ändras i enlighet med 1 kap, 1 § till ”Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om uppfödning och hållande av chinchilla, iller, kanin, mink och räv för produktion av skinn samt kanin för köttproduktion.”

Genomgående används i förslaget ej vedertagna fackuttryck. Man skriver till exempel bolåda istället för lya och ungar istället för valpar. Detta bör ändras till vedertagna uttryck. Det bör också hållas i åtanke att flera studier om lämpligaste inhysningsform för mink pågår. Veterinärförbundet anser att en ökning av dagens burmått är nödvändig för att stimulera en bättre välfärd hos djuren, men förordar att de nya måtten bygger på ett vetenskapligt väl underbyggt underlag. Bakgrunden för de i förslaget angivna måtten redovisas inte i förslaget eller dess konsekvensutredning, varför en sådan redovisning vore önskvärd.

I den nu aktuella sammanställningen saknar veterinärförbundet reglering för hållande av kanin och iller. De nämns i inledningen men har sedan inte några egna kapitel. Både allmänna och mer specificerade regler, såsom t ex burmått, borde finnas för dessa djurslag. Det är också skillnad mellan kaniner som hålls för kött och för skinn. Köttkaninerna är ofta betydligt tyngre och kräver sannolikt ett annat golvunderlag.

Detaljsynpunkter

1 kap, 3 §

"pälsdjur" bör definieras som ”djur som föds upp för skinnproduktion”. "Zoolog" bör förtydligas och skrivas antingen "samt fördjupningskurser" eller "varav fördjupningskurser", beroende av vilket som avses.

2 kap, 4 §

Det är av vikt att ”djur” inte likställs med djurart utan att det klargörs att farmuppfödda djur avses - jämför djurparksdjur och sällskapsdjur av de här aktuella djurarterna.

2 kap, 19 §

Mink hålls vanligtvis i naturligt klimat i stallar som inte är värmeisolerade och behandlas normalt i denna miljö. Att flytta djur till annan eller uppvärmd miljö kan vara mycket stressande för det enskilda djuret. För mink, iller och räv kan behandlingsplats anordnas utomhus i avskild del av farmen.

2 kap, 21 §

Texten bör kompletteras med "...rädda djuren vid brand eller andra katastrofsituationer". Det är viktigt att inspektionsgångar och liknande är tillräckligt dimensionerade för att kunna evakuera djur vid översvämning, stormskador etc.

2 kap, 22 §

Begreppet "godtagbar plan" är oklart och svårt att kontrollera. Det bör ersättas med "av den lokala tillsynsmyndigheten godkänd plan" eller något annat, mer preciserat begrepp.

2 kap, 24 §

Tabellen är layoutmässigt förskjuten på den sista punkten och bör justeras så att alla värden och alla enheter hamnar i var sin kolumn.

2 kap, 28 §

Begreppet ”stallar” bör klargöras i betydelsen ”stallar där mink, räv och iller hålls inomhus…”. Djur för skinnproduktion hålls i normalt dagsljus i hela landet, vilket i norra Sverige kan innebära att den största delen av dygnet är mörk vintertid. Att ändra på den normala variationen i dagsljus är negativt för reproduktionen hos dessa djur som har en säsongsmässig (och därmed ljusstyrd) reproduktion.

3 kap, 2 §

Den optimala åldern för avvänjning hos mink är oklar. Senare avvänjning har visats leda till en minskning av onormalt beteende senare i livet, men kan leda till minskad välfärd för honan före avvänjning, med stereotypier och skadligt beteende mot ungarna. Optimal avvänjning kan också variera med burtyp. Veterinärförbundet förordar en ytterligare flexibel skrivning, så att avvänjningen kan anpassas med hänsyn tagen till de förhållanden som råder på farmen för att leda till bästa möjliga välfärd för minken, och föreslår därför: ”Minkkullar ska avvänjas vid en ålder av mellan sju och elva veckor.”

3 kap, 7 §

Hylla och/eller klätterutrymme skapar en flerdimensionerad miljö. Vetenskaplig dokumentation om motiv till att ha två hyllor då en mink hålls per bur saknas. Av den anledningen bör det stå ”...ska minkar ha tillgång till minst en hylla. Om flera djur hålls tillsammans ska det finnas två eller fler hyllor, i sådan omfattning att alla djur samtidigt kan få plats på dem utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår.”

4 kap

I denna föreskrift saknas uppgift om minsta utrymmen för räv. Detta måste framgå även för rävar, i likhet med övriga nämnda djurslag.

5 kap, 5 §

Skillnaden mellan helt golv, dränerat golv och nätgolv bör klargöras.

Bilaga 2

Utrymmesbestämmelser för räv saknas, liksom för iller och kanin.

Johan Beck-Friis
Sveriges Veterinärförbund