2004-11-22
Stockholm

Förslag till förändringar i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:xx) om operativa ingrepp på eller injektioner till djur

Stockholm den 22 november 2004

 

Djurskyddsmyndigheten
Box 80
532 21 Skara

 

Remissyttrande
Förslag till förändringar i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:xx) om operativa ingrepp på eller injektioner till djur.

(Dnr. 42-2732/04)

Sveriges Veterinärförbund har följande synpunkter vad gäller rubricerade remiss.

Förbundet finner det tillfredställande ur djurskyddssynpunkt att bestämmelserna angående tatuering av öron skärps. Det är ett smärtsamt ingrepp även på små valpar, kattungar och kaninungar. Det bör göras under sedering och följaktligen utföras under veterinärt ansvar. Eftersom mikrochips är ett fullgott alternativ för id-märkning av unga djur, ska detta inte innebära några problem för vare sig uppfödare eller djurägare. Inget hindrar heller att hunden senare i livet även märks i örat om djurägaren vill ha en märkning som är synlig på hunden.

Den fyraåriga övergångsperioden förefaller förbundet vara onödigt lång. Berörda personer borde kunna utbildas snabbare i märkning med mikrochips.

I § 3 p 5 har det hänvisats till både DFS föreskrift 2004: xx om uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning m m av försöksdjur och Statens jordbruksverks föreskrifter om detsamma. Vi förmodar att hänvisning ska ske till den först nämnda föreskriften eller i vart fall till en och densamma.

I § 5 p 1 ska - vad vi kan se - hänvisning ske till § 3 p 2 och 4 och inte § 2 p 2 och 4.

Amelie Lothigius
Sveriges Veterinärförbund