Förslag på kriterier för receptfrihet för veterinärmedicinska läkemedel till livsmedelsproducerande djur (Dnr 56:2004/45597)

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala
Sveriges Veterinärförbund har yttrande erhållit ovanstående önskemål och önskar därför framhålla följande:

Förbundet bedömer att det inte finns anledning att utöka antalet receptfria läkemedel till livsmedelsproducerande djur men att det inte heller finns anledning att utöka kraven på recept för läkemedel till denna djurkategori, inte minst mot bakgrund av att all antibiotika idag är receptbelagd.

Vad gäller antiparasitära medel anser förbundet att dagens situation, där recept krävs vad gäller nötkreatur, får detta anses befogat eftersom en felaktig användning i en mjölkkobesättning kan innebära risker vad beträffar mjölkproduktionen.

Vad beträffar kriterier för att göra avsteg från principen om att de nu aktuella läkemedlen ska vara receptbelagda menar förbundet att dessa bör grundas på en riskvärdering av de aktuella substansernas påverkan på människors och djurs hälsa samt resistensutveckling och miljö. Till sist menar vi också att det på alla läkemedel tydligt ska anges vad gäller beträffande karenstider.

Med vänlig hälsning

Anders Lefrell
Sveriges Veterinärförbund