2004-09-20
Stockholm

Formerna för den framtida läkemedelsreklamen (Ds 2004:13)

Stockholm den 20 september 2004
Socialdepartementet

Enheten för hälso- och sjukvård

Att.: Birgitta Bratthall

103 33 Stockholm
YTTRANDE


Remissvar rörande promemorian Formerna för den framtida läkemedelsreklamen (Ds 2004:13)
Sveriges Veterinärförbund har givits tillfälle att yttra sig om ovanstående promemoria och har följande synpunkt. I sammanfattningen på sidan 12 och13 under rubriken ”Förbud mot marknadsföring” talas om ett föreslaget förbud mot marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten. Sist i detta stycke sägs följande: ”Eftersom direktivet endast avser humanläkemedel finns inte någon EG-rättslig förpliktelse såvitt avser veterinärmedicinska läkemedel. Förbuden kan därför inte gälla i fråga om sådana läkemedel”. Detta finner inte Sveriges Veterinärförbund vara acceptabelt. Denna fråga har diskuterats mycket inom FVE (Federation of Veterinarians in Europe) och där råder stor enighet om det olämpliga i att annonsera vissa typer av läkemedel till allmänheten. I många europeiska länder föreligger i dagsläget inte receptkrav på många av de preparat som är receptbelagda i Sverige, till exempel antibiotika, men man vill ändå undvika annonsering till allmänheten med åtföljande ”beställning” av vissa preparat till sjuka djur. Sveriges Veterinärförbund vill därför yrka på att ett förbud om annonsering till allmänheten av receptbelagda veterinärmedicinska preparat införs i Sverige, om inte annat som ett nationellt förbud tills EU-lagstiftningen ”hinner ikapp”, vilket vi tror den så småningom kommer att göra med tanke på folkhälsoaspekten.

Sveriges Veterinärförbund har inga ytterligare kommentarer.

Christina Arosenius
Sveriges Veterinärförbund