2004-09-16
Stockholm

Förslag till ändring i föreskrifter om avgifter för veterinära besiktningar och kontroller vid slakterier (Dnr 1827/04)

Stockholm den 16 september 2004
Livsmedelsverket

Regelavdelningen

Box 622

751 26 UPPSALA
Sveriges Veterinärförbund har beretts möjlighet att yttra sig över ovanstående förslag och ber att få framföra följande.

Förbundet konstaterar att de småskaliga slakterierna står för ca 1 % av slakten i Sverige och menar därför att dessa företag oftast är av närmast ”hobbykaraktär”. Vi anser det vara djupt orättfärdigt att låta andra företag i samma bransch stå för stora delar av dessa ”hobbyföretags” kostnader. Enligt förslaget ska kontrollbehovet bli avgörande för avgiftens storlek. Förbundet finner det då anmärkningsvärt och ologiskt att Livsmedelsverket då inte ska ta ut de kostnader man faktiskt har för respektive slakteri, oberoende av verksamhetens storlek och omfattning. Ska de små aktörerna hållas under armarna bör detta ske med skattemedel, inte genom att andra företag i samma bransch drabbas av höjda kostnader!

De stora förlorarna enligt förslaget är små och medelstora slakterier, dock ej så små att de ska räknas till småskaliga. Där är besiktningskostnaderna redan höga och förslaget innebär att kostnaderna ökar ytterligare. Inte minst innebär förlaget om att resekostnader och restid för småskaliga slakterier hanteras som en gemensam kostnad som fördelas på samtliga slakterier en kraftigt ökad timkostnad för dessa aktörer.

Däremot är förbundet positivt till en enhetstaxa för besiktning och kontroll oberoende av vilken veterinär som utför arbetet. Den nuvarande ordningen med olika avgifter beroende på om det är veterinärer anställda av Livsmedelsverket, Jordbruksverket eller privatpraktiserande veterinärer som utför arbetet är både förlegad och ologisk.

Anders Lefrell
Sveriges Veterinärförbund