2002-10-07
Stockholm

Yttrande över Ändring av Lantbruksstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LSFS 1991:22) om djurhållning i djurparker m m

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

BOX 12 709, 112 94 STOCKHOLM

TELEFON 08 / 545 558 20, TELEFAX 08 / 545 558 39

Stockholm den 7 oktober 2002
Jordbruksverket

551 82 Jönköping
Yttrande över "Ändring av Lantbruksstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LSFS 1991:22) om djurhållning i djurparker m m", dnr 34 - 4554/02

Sveriges Veterinärförbund vill lämna följande synpunkter på förslaget till ändring av Lantbruksstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LSFS 1991:22) om djurhållning i djurparker m m, dnr 34 - 4554/02.

Generella synpunkter

Veterinärförbundet anser att förslaget är bra. Denna föreskrift är förmodligen mycket efterlängtad, inte minst av de veterinärer som ska arbeta med olika djurarter i djurparker vid tillsynsbesök etc.

Vad som kan påpekas är att i konsekvensutredningen har man konstaterat att de eventuella ombyggnader som kommer att krävas i samband med det nya regelverket faktiskt kommer att medföra en kostnad. Detta har man inte angett i konsekvensanalysen.

Detaljsynpunkter

Kapitel 1, Gemensamma bestämmelser

8 §, Definitioner

Det är bra att begreppet termisk komfort definieras, men definitionen "det temperaturintervall då djuret utan svårighet kan upprätthålla sin värmebalans utan att öka värmeproduktionen i kroppen eller värmeavgivningen från kroppen" måste klargöras för olika djurslag. Det är inte rimligt att begära att praktiserande veterinärer eller annan tillsynspersonal ska känna till detta temperaturintervall för olika exotiska djurarter. För att undvika tolkningsproblem bör adekvat temperaturintervall fastslås för de vanligaste djurparksdjuren.

17 §, Allmänna bestämmelser

Denna paragraf bör förtydligas för att undvika olika tolkningar. Faktorer hos nöjesanordningar som kan störa djuren bör preciseras, t ex vad gäller höga ljud och starka eller blinkande ljusanläggningar. I 38 § nämns att djuren inte får utsättas för mekaniskt

buller överstigande 65 dBA mer än tillfälligtvis, vilket kan framgå även i 17 §. Liknande mätbara störningsfaktorer bör kunna anges även för ljusstörningar.

28 §, Behandlingsutrymme

Det uppvärmda behandlingsutrymme som alla djur skall ha tillgång till måste hos vissa djurarter ligga i anslutning till hägnet. Det är inte alltid lämpligt att söva och transportera ett stressat, skadat eller sjukt djur. En förteckning över djurarter som behöver tillgång till behandlingsutrymme i direkt anslutning till hägnet bör ges i föreskrifterna.

Kapitel 9, Uddatåiga och partåiga hovdjur

Tropiska idisslare > 300 kg

Tropiska idisslare över 300 kg får enligt veterinärförbundets mening oproportionerligt litet utrymme om man jämför med andra tropiska idisslare. Vissa arter kan väga betydligt mer än 300 kg. Såväl inomhusutrymme som utomhusutrymme bör ges större minimiytor.

Kapitel 10, Domesticerade former av hästdjur

Kommentarer om hur underlaget i utomhusutrymmet ska vara saknas. Det är viktigt att underlaget är väldränerat och inte lätt blir upptrampat.

Vidare ska enligt förslaget dessa djur ha 250 m2/djur utomhus medan ett får ska ha 125 m2. Veterinärförbundet anser inte att dessa krav står i proportion till djurens storlek, och vill ha en större utomhusyta per djur för domesticerade hästdjur.

Bilaga 2

Förbundet anser det vara utmärkt med bild och förklaring i bilagan, för att förhindra missuppfattningar. Bilden får dock gärna göras grafiskt tydligare än i nuvarande förslag.

Johan Beck-Friis
SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND