2002-12-11
Stockholm

Förslag till nya föreskrifter om tuberkulinundersökning av nötkreatur, svin, får, get och kamelider

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

BOX 12 709

112 94 STOCKHOLM

TELEFON 08 / 545 558 20 TELEFAX 08 - 545 558 39

Stockholm den 11 december 2002
Statens Jordbruksverk

Smittskyddsenheten

551 82 JÖNKÖPING
REMISSVAR

Förslag till nya föreskrifter om tuberkulinundersökning av nötkreatur, svin, får, get och kamelider (Dnr 33 5639/02)

Det är angeläget att nationella föreskrifter om tuberkulintestning för dessa djurslag införs, till stöd för de veterinärer som skall utföra undersökningen. Några saker saknas dock i föreskriftsförslaget.

I definitionen av reaktionstal måste anges att skillnaden är mellan hudtjockleken före tuberkulininjektion och hudtjockleken 72 tim efter tuberkulininjektion. I förslaget anges bara "efter 72 timmar". I 9§ första meningen måste specificeras att mätningen ska ske på exakt den plats där tuberkulininjektionen skall ske. Det är lämpligt att platsen markeras med t.ex. spritpenna, dock är det i sådant fall viktigt att ingen färg följer med in i huden vid injektionen, dvs. markeringen får inte gå igenom injektionspunkten. Det är mycket viktigt att mätning av hudtjockleken före och efter tuberkulininjektion såväl som själva injektionen sker på exakt samma ställe, annars raseras hela grunden för testen. I 14§ anges att en bovin reagent har ett injektionstal som överstiger det aviära med 1 mm. Det kan vara lämpligare att 0,5 mm skillnad tillämpas, dels pga att detta är noggrannheten i mätningen men också för att bättre harmoniera med motsvarande föreskrift om test av hjortdjur, där en ännu strängare tolkning tillämpas. I samma paragraf bör även en definition av aviär reagent införas, eftersom det på testprotokollet anges att även sådan skall noteras. Det är lämpligt att hålla kvar denna definition, eftersom den är viktig då testresultat skall kommuniceras, med t.ex. kollegor och djurköpare i andra länder. Aviär reagent anges förslagsvis som en positiv reaktion på injektionsplatsen för aviärt tuberkulin och ett aviärt reaktionstal som överstiger det bovina med 0,5 mm, i frånvaro av kliniska tecken på platsen för det bovina tuberkulinet. I samma paragraf (14§) anges också vad som är en positiv reaktion. Här bör >2 mm skrivas även med siffror, eftersom detta gör det tydligare och underlättar för läsaren att snabbt identifiera gränsvärdet, vilket minskar risken för felbedömningar.

Med vänlig hälsning

Anders Lefrell