2002-11-18
Stockholm

Förslag till föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:154) om operativa ingrepp på djur

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

BOX 12 709, 112 94 STOCKHOLM

TELEFON 08 - 545 558 20, TELEFAX 08 - 545 558 39
Stockholm den 18 november 2002
Jordbruksverket

Djurskyddsenheten

Att.: Karin Åhl

551 82 Jönköping
Remissvar rörande förslag till föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:154) om operativa ingrepp på djur. Dnr 34-5381/02

Sveriges Veterinärförbund har givits tillfälle att yttra sig i ovanstående fråga. Förbundet önskar lämna följande synpunkter på förslaget:

Då djurskyddslagen ändrats så att endast veterinär får ge injektioner, så välkomnar förbundet öppningar i lagen, vilka medger fortsatt delegerad behandling och järninjektioner utförda av djurhållaren.

En fråga som tycks oklar är huruvida det framgångsrika vaccinationsprogrammet mot zoonosen ringorm kan fortgå. Programmet drivs av Kontrollhudar AB och innebär bland annat att vaccinet subventioneras för nötkreatur som ingår i programmet.

Förbundet anser att det är angeläget att vaccinationsprogram liknande detta blir möjliga att genomföra även i framtiden.

Tandslipning på spädgrisar är mycket utbrett i Sverige och förespråkas ofta av veterinärer. Den föreslagna skrivningen gör att åtgärden endast får sättas in efter att skadan redan uppkommit, med ökad risk för t.ex. svartskorv och ledinflammationer, vilket i sin tur leder till ökad antibiotikaförbrukning och djurlidande. Tandslipning av äldre grisar (då skadorna börjar synas) innebär ett större ingrepp och större risk att tänderna skadas. Detta då tänderna hinner hårdna innan de slipas. En lämpligare skrivning som förtydligar det preventiva inslaget är:

.....att tänder får slipas. Det får dock inte ske rutinmässigt utan endast om det är sannolikt

att andra djur kommer att skadas om tandslipning ej sker, t.ex. i stora kullar med över 10 grisar. Åtgärden utförs lämpligen under grisens första levnadsdygn och får inte utföras efter att grisen uppnått en veckas ålder.

Christina Arosenius
Sveriges Veterinärförbund