2002-11-27
Stockholm

Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:21) om frivillig och förebyggande hälsokontroll avseende salmonella hos svin.

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

BOX 12 709, 112 94 STOCKHOLM

TELEFON 08 - 545 558 20, TELEFAX 08 - 545 558 39

Stockholm den 27 november 2002
Jordbruksverket

Smittskyddsenheten

Att.: Elöd Szàntò

551 82 Jönköping
Remissvar rörande förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:21) om frivillig och förebyggande hälsokontroll avseende salmonella hos svin. Dnr 33-5332/02

Sveriges Veterinärförbund har givits tillfälle att yttra sig i ovanstående fråga. Förbundet

anser att de föreslagna ändringarna är motiverade och rimliga. Dock förefaller formuleringen om utebliven rengöring och desinfektion i extrema situationer (27 § resp. 28 §) svårtolkad. En formulering som ”Undantag från rengöring och desinfektion kan medges i särskilda fall, i enlighet med kontrollorganisationens plan och riktlinjer” skulle bättre motsvara det man vill uppnå, dvs. att i fall då det är extra besvärligt att på grund av väderlek eller tidspress genomföra rengöring och desinfektion kan kontrollorganisationen tillåta att detta utelämnas mellan enstaka djuromgångar. Det bör inte lämnas till den enskilde djurägaren att bedöma vad som är ”extrema situationer”, då detta kan variera avsevärt mellan individer.

Förbundet vill dessutom påpeka att salmonellasmitta kan överföras mellan djur som transporteras i samma utrymme, varför åtgärder för att undvika direktkontakt mellan djur som ska till kontrollansluten besättning och djur eller gödsel från djur från icke kontrollansluten besättning bör beaktas.

Christina Arosenius
Sveriges Veterinärförbund