2017-11-02

Information från valberedningen inför SVFs extra fullmäktigemöte den 8 november 2017

I samband med att nuvarande SVF-styrelse aviserade att de ämnar avgå gavs SVFs valberedning i uppdrag att ta fram kandidater till en interimsstyrelse som kan leda SVF under perioden från den 8 november 2017 till ordinarie fullmäktigemöte i maj 2018.

Valberedningen är tacksam för att styrelsen inte avgick direkt utan gav oss tid för detta arbete. Vi har nu ett färdigt resultat att presentera för veterinärförbundets fullmäktige.

Enligt Nationalencyklopedin är interim ett nylatinskt ord som betyder "mellantid", "provisorium". Enligt SVFs stadgar är mandatperioden för styrelsemedlemmar fyra år från fullmäktigemöte till näst-nästa fullmäktigemöte. Då ingen av styrelsemedlemmarna som väljs den 8 november väljs för en period längre än fram till nästa ordinarie fullmäktige (= en mellanperiod) ämnar vi kalla styrelsen som väljs den 8 november för interimsstyrelse.

Det betyder att de verkar under övergången från en ordinarie styrelse till en annan. Interimsstyrelsen har samma mandat och ansvar som en ordinarie styrelse men eftersom det handlar om en övergång ska en interimistisk styrelse, principiellt, inte initiera nya framtidsfrågor utan hantera de frågor som behövs för att upprätthålla verksamheten på ett bra sätt. En viktig uppgift, i det här fallet, är också att förbereda och ta fram transparanta underlag till nästa ordinarie fullmäktigemöte och förbereda på bästa sätt för den då tillträdande ordinarie styrelsen.

Valberedningens förslag på SVFs interimsstyrelse under perioden nov 2017 - maj 2018:

Styrelsepost Namn  Arbetsplats Erfarenhet
Ordförande     Katja Puustinen  SLU, UDS smådjursklinik Mångårig erfarenhet av arbete inom SACO
1:e vice ordförande Björn Gammelgård Veterinärkliniken i Rättvik AB Egenföretagare
2:e vice ordförande Torkel Ekman Ordförande SVS
Ledamot Ida Brandt Livsmedelsverket Luleå Tidigare VMF-ordförande
Ledamot Eleonor Fredler Animalen Södertälje (smådjursklinik) Tidigare kassör AVF
Ledamot Ninnie Löfqvist Arbetat på smådjursklinik och haft personalansvar Läser ledarskapsutveckling på Mittuniversitetet
Ledamot Christina Svedberg Alunda Veterinärstation Egenföretagare

 

Valberedningens förhoppning är att några av kandidaterna ska vara tillgängliga även vid valet av ny styrelse i maj 2018 men då bara för en period av två år så att förbundet därefter kan följa stadgarna så att bara hälften av styrelseposterna är uppe till omval vartannat år.

Kraven/förväntningarna som ställs på vad interimsstyrelsen ska hinna prestera under sin korta "mellantid" måste vara rimliga, med tanke på rådande omständigheter. Det är viktigt att förstå att den interimistiska styrelsen befinner sig i den unika situationen att den tillträder i samma ögonblick som den hittillsvarande styrelsen avgår. Det betyder att det inte finns tid för den sedvanliga överlämningsfasen. Interimsstyrelsen kommer därför att behöva avsevärd tid för att sätta sig in i frågorna och det är viktigt att de får arbetsro att göra det. Så snart det finns väsentlig information kommer den att delges medlemmarna.

De som föreslås som ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande har aviserat att de avser fördela en del av det löpande arbetet mellan sig, + eventuellt ytterligare någon styrelseledamot beroende på vad deras respektive ordinarie tjänster möjliggör, varför ordförande kommer att konteras till 50 procent på SVF medan 1:e och 2:e vice ordförande (och eventuellt ytterligare någon styrelseledamot) delar på resterande ca 20 procent. Tjänstgöringsgrader kan behöva justeras efter behov.

Valberedningen:
Jacob Herslow
Johan Lindsjö
Stina Nilsson
Satu-Päivi Zaff
Ove Wattle (sammankallande)

Valberedningen SVF