Information om veterinärförbundets gruppförsäkringar 2017

Medlemmar i Sveriges Veterinärförbund har möjlighet att teckna
fördelaktiga gruppförsäkringar av olika slag. Det handlar om livförsäkring, sjukkapital, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring. Man kan också medförsäkra make/maka/sambo. Förbundet samarbetar i dessa frågor med försäkringsförmedlaren Max Matthiessen AB. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar. Här beskrivs kortfattat försäkringarna för 2017.

Livförsäkring

I SVFs livförsäkring ingår dödsfallskapital som utbetalas till efterlevande om man avlider, och barnskydd som utbetalas om den försäkrades arvsberättigade barn avlider före 18 års ålder. Utbetalningen är avsedd som begravningshjälp och utgår med ett prisbasbelopp (2017 års prisbasbelopp (pbb) = 44 800 kr).

Dödsfallskapitalet betalas ut till förmånstagare enligt grupplivförsäkringens standardförordnande. Det innebär att man måste skriva ett nytt förordnande om man önskar annat än det generella förmånstagarförordnandet. Mer information finns på blanketten förmånstagareförordnande på Länsförsäkringars hemsida www.lansforsakringar.se/grupp

Sjukkapital

Ett engångsbelopp betalas ut till den som har sjukkapitalförsäkring för
funktionsnedsättning vid vissa diagnoser och/eller vid nedsatt arbetsförmåga
under minst tre år.

Försäkringsbeloppet minskar från 56 års ålder.

Försäkringen gäller tills man fyllt 67 år.

Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen täcker inkomstförlust efter tre månaders sjukskrivning till minst
25 procent. Ett månadsbelopp utbetalas i maximalt tre år där månadsbeloppet är
baserat på den försäkrades månadslön.

Försäkringen gäller tills man fyllt 65 år.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt och har ingen självrisk. Den ger
ersättning för kostnader i samband med olycksfall och ger ersättning vid
invaliditet.

Försäkringen omfattar läke-, rese-, tandskade-, rehabiliterings- och vissa
merkostnader (t ex skadade kläder och glasögon), om kostnaderna inte ersätts
från annat håll. Skulle man bli invalidiserad kan man normalt få ersättning upp
till minst 20 pbb för både medicinsk invaliditet (nedsatt kroppsfunktion) och
ekonomisk invaliditet (nedsatt arbetsförmåga).

Olycksfallsförsäkringen innehåller också en krisförsäkring och ett dödsfallskapital
på ett prisbasbelopp.

Barnförsäkring

Länsförsäkringars sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn gäller t o m 25 års
ålder. Försäkringen gäller dygnet runt. Den innehåller ett invaliditetskapital upp
till 30 pbb och ersätter läke-, rese-, tandskade- och merkostnader vid olycksfall.
Det ingår även ett dödsfallskapital på ett pbb.

Anslutningsvillkor

SVF-medlem som vill teckna försäkring eller utöka sitt försäkringsskydd fyller i
anmälan och hälsodeklaration på veterinärförbundets hemsida (se nästa stycke).
Eventuell medförsäkrad ska också fylla i hälsodeklarationen.
Försäkringen gäller efter det att den beviljats av försäkringsbolaget och gäller så länge man är medlem under förutsättning att premie betalas, dock längst till 67 års ålder.
Upphör medlemskapet/gruppförsäkringen före 67 års ålder kan man teckna fortsättningsförsäkring (inom tre månader) om man inte ansluter sig till någon ny gruppförsäkring.
Vid 67 års ålder har man möjlighet att teckna seniorförsäkring (inom tre månader).

Beställning och betalning

Försäkringen betalas kvartalsvis via autogiro/faktura. För att beställa försäkringar markerar man med kryss de försäkringar man vill ha för sig och sin familj på blanketten "Ansökan gruppförsäkring" som ligger på veterinärförbundets hemsida www.svf.se (under rubriken Blanketter i vänsterspalten). Dessutom fyller man i hälsodeklarationen som finns på samma ställe av hemsidan och skickar dokumenten till Max Matthiessen AB (se faktarutan för adress), då det är Max Matthiessen AB som administrerar veterinärförbundets frivilliga gruppförsäkring. Observera att det inte ingår några försäkringar per automatik genom medlemskap i SVF. Alla de beskrivna gruppförsäkringarna är tilläggstjänster som varje medlem måste ansöka separat om.

Hemsida

På Länsförsäkringars hemsida hittar man allt material förutom veterinärförbundets unika ansökan, se www.lansforsakringar.se/grupp

Kontaktinformation för Max Matthiessen AB


Adress: Max Matthiessen AB, Grupp Liv, Box 5908, 114 89 Stockholm.
E-post:
grupp@maxm.se 
Telefon: 08-613 28 55.