Medlemskap i Sveriges Veterinärförbund

Förbundets stadgar säger så här om vem som får bli medlem:

"Till medlem i förbundet kan antas den som enligt gällande bestämmelser är behörig eller av vederbörande myndighet medgivits rätt att verka som veterinär i Sverige samt veterinärstuderande. För veterinär är medlemskap i en förening obligatoriskt vid inträde i förbundet."

 

Medlemsförmåner 

Rättigheter och skyldigheter 

Medlemsavgifter 

Medlemsansökan 

Sammanställning medlemsenkät 2017