Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärförbund är en sammanslutning av veterinärer och veterinärstuderande. Förbundet är anslutet till Saco (Sveriges Akademikers Centralorganisation, www.saco.se). Förbundet är en intresseförening för veterinärer med syfte att främja utvecklingen av veterinärkonsten och veterinärmedicinska vetenskaper samt tillvarata förbundsmedlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

För fullgörande av sina uppgifter tillkommer det förbundet:

att upprätthålla en god och värdig anda inom veterinärkåren,
att företräda kåren i frågor, som för densamma är av allmän betydelse eller kan föranleda framställningar och förslag till departement och myndigheter,
att verka för ett fast samarbete mellan grupperingar inom förbundet,
att samarbeta med utländska veterinära riksorganisationer,
att främja veterinärmedicinsk forskning och utbildning,
att årligen arrangera veterinärkongress samt
att utge en tidskrift såsom sitt organ.

Organisation
Sveriges Veterinärförbund (SVF) bildades 1860 och har till syfte att främja veterinärmedicinens utveckling och samtidigt ta tillvara medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen. Inom SVF finns Anställda Veterinärers Förening (AVF) och Företagande Veterinärers Förening (FVF) samt Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS), som bl a bedriver fort- och vidareutbildning. Veterinärförbundet är ett examensförbund inom Saco.

Förbundets högsta beslutande organ är fullmäktige, som utgörs av 30 fullmäktigeledamöter och ersättare för dessa, varav hälften väljs vart annat år, valda för en mandatperiod om fyra år. Dessa väljs av Sveriges Veterinärförbunds medlemmar på förslag av föreningar, sektioner eller enskilda medlemmar. Ansvariga för att kandidater nomineras är föreningarna respektive sektionerna.

Kandidater till förbundsstyrelsen nomineras av valberedningen och enskilda medlemmar, presenteras i veterinärtidningen och väljs av fullmäktigeledamöterna vid förbundets fullmäktigemöten. Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets fortlöpande arbete.

SVS utövar sin verksamhet främst genom sina sektioner. SVS leds av ett kollegium bestående av sektionsordförandena samt ordförande och vice ordförande valda av fullmäktigeledamöterna vid förbundets fullmäktigemöten.

Medlemskap
Till medlem i förbundet kan antas den som enligt gällande bestämmelser är behörig eller av vederbörande myndighet medgivits rätt att verka som veterinär i Sverige samt veterinärstuderande.

För veterinär är medlemskap i en förening obligatoriskt vid inträde i förbundet.

Ansökan om inträde i förbundet åtföljd av uppgift om önskat medlemskap i förening ska göras hos förbundsstyrelsen. Till ansökan ska vara bifogad förbindelse att följa förbundets stadgar, fullmäktigemötets och förbundsstyrelsens beslut samt etikrådets beslut i kollegiala och etiska frågor.

Veterinärstuderande direktansluts till Sveriges Veterinärförbund om inte den studerande anmäler till förbundsstyrelsen att medlemskap i AVF eller FVF önskas. För ansökan om medlemskap i förening gäller respektive föreningsstadgar. Efter avslutad veterinärutbildning överförs medlemmen automatiskt från att vara direktansluten till medlemskap i AVF om hon/han inte meddelar förbundsstyrelsen annat.

Endast föreningsmedlem samt till förbundet direktansluten veterinärstuderande kan komma i åtnjutande av respektive förenings service eftersom verksamheten bekostas av dess medlemsavgifter. Ny medlem har inte rätt till individuell facklig service från förbundet i ärende som förelegat redan vid tidpunkten för inträdesansökan om det inte föreligger särskilda skäl.