Organisation

Sveriges Veterinärförbund (SVF) bildades 1860 och har till syfte att främja veterinärmedicinens utveckling och samtidigt ta tillvara medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen. Inom SVF finns Anställda Veterinärers Förening (AVF) och Företagande Veterinärers Förening (FVF) samt Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS), som bl a bedriver fort- och vidareutbildning. Veterinärförbundet är ett examensförbund inom SACO.

Förbundets högsta beslutande organ är fullmäktige, som utgörs av 30 fullmäktigeledamöter och ersättare för dessa, varav hälften väljs vart annat år, valda för en mandatperiod om fyra år. Dessa väljs av Sveriges Veterinärförbunds medlemmar på förslag av föreningar, sektioner eller enskilda medlemmar. Ansvariga för att kandidater nomineras är föreningarna respektive sektionerna.

Kandidater till förbundsstyrelsen nomineras av valberedningen och enskilda medlemmar, presenteras i veterinärtidningen och väljs av fullmäktigeledamöterna vid förbundets fullmäktigemöten. Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets fortlöpande arbete.

SVS utövar sin verksamhet främst genom sina sektioner. SVS leds av ett kollegium bestående av sektionsordförandena samt ordförande och vice ordförande valda av fullmäktigeledamöterna vid förbundets fullmäktigemöten.

Förbundets medlemmar är indelade i föreningar och sektioner.