Vad innebär varsel?

(SVT 11/2012)

Om en uppsägning på grund av arbetsbrist omfattar fem eller fler arbetstagare är arbetsgivaren skyldig att varsla Arbetsförmedlingen i länet. Arbetsgivare som struntar i att varsla om driftsinskränkning kan tvingas betala en särskild varselavgift till staten.


Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen ökade antalet varsel under första halvåret i år jämfört med föregående period förra året. Detaljhandeln och industrin hör till de branscher som drabbats hårdast. Två händelser som gör avtryck i statistiken är varslen vid Saab och Astra Zeneca.

Om en uppsägning på grund av arbetsbrist omfattar fem eller fler arbetstagare är arbetsgivaren enligt "främjandelagen" (lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder) skyldig att varsla Arbetsförmedlingen i länet. Detta gäller också om driftsinskränkningen under en period av 90 dagar kan antas föra med sig att antalet uppsägningar sammanlagt blir minst 20.

Ett varsel ska lämnas skriftligen innan driftsinskränkningen ska ske. Underlaget för varsel beräknas länsvis. En arbetsgivare som avser genomföra en driftsinskränkning som berör minst fem personer i ett län ska alltså varsla Arbetsförmedlingen i det aktuella länet med beaktande av vissa tidsfrister.

Varseltider
Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av medarbetare ska varslet lämnas minst två månader i förväg om högst 25 arbetstagare omfattas, minst fyra månader i förväg om 26–100 arbetstagare omfattas, minst sex månader i förväg om fler än 100 arbetstagare omfattas eller minst sex veckor i förväg om arbetsgivaren inte kommer att förnya säsongsanställningar eller förlänga visstidsanställningar.

Varseltiden räknas från och med varslet till den tidpunkt när driftsinskränkningen genomförts, dvs till den tidpunkt när de som sägs upp lämnar företaget. Dessa regler missuppfattas ibland så att uppsägningar inte kan ske under varseltiden men så är inte fallet. Uppsägningar kan lämnas under varseltiden så länge uppsägningstiden är längre än varseltiden.

Varselinnehåll
Ett varsel ska innehålla all relevant information om de planerade uppsägningarna och särskilt information om orsaken till och arten av driftsinskränkningen, den tidpunkt då den är avsedd att genomföras och antalet berörda arbetstagare fördelade i yrkesgrupper.

Senast en månad före driftsinskränkningen ska varslet kompletteras med namnen på de berörda arbetstagarna samt information om förda MBL-förhandlingar, t ex i form av kopior av protokoll över förhandlingarna.

Arbetsgivare, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att varsla om driftsinskränkning kan åläggas att utge en särskild varselavgift till staten. Varselavgift fastställs för varje påbörjad vecka som varsel försummats samt bestäms till lägst 100 och högst 500 kronor för varje arbetstagare som berörs av driftsinskränkningen. Rekommendationen är givetvis att arbetsgivare följer lagen, men en arbetsgivare som tvingas till en snabb avveckling av en verksamhet kan jämföra dessa belopp med den lön som ska betalas under uppsägningstiden.

Proceduren vid driftsinskränkningar och uppsägningar på grund av arbetsbrist är många gånger komplicerad, varför den givna rekommendationen är att ta kontakt med arbetsrättslig expertis innan man går vidare i processen.

Lars Nordfors
Chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna