Vad har du avtalat?

(SVT 3/2016)

Alla företagare ingår olika avtal i sin dagliga verksamhet. Som veterinär är det extra viktigt att vara tydlig med avtalens innehåll eftersom Konsumenttjänstlagen inte gäller för behandling av levande djur. Även muntliga avtal bör dokumenteras.


Du ingår dagligen avtal, många informella och korta. I svensk rätt ingås avtal genom att ena parten erbjuder något på villkor som den andre parten accepterar. Ett exempel är en veterinär erbjuder en undersökning på vissa villkor som djurägaren går med på. Detta kan ske skriftligen, muntligen eller genom hur parterna agerar.

Det finns ibland formkrav på skriftligt avtal, de mest kända är överlåtelse av fast egendom och kollektivavtal. Men även i andra fall kan det vara bra att göra ett skriftligt avtal som dokumentation på vad ni kommit överens om.

Avtalets innehåll är särskilt viktigt i branscher där det inte finns lagstiftning som fyller ut eller begränsar avtalet. Konsumenttjänstlagen gäller inte för behandling av levande djur. Som näringsidkare får en veterinär räkna med att en domstol kommer att lägga bevisbördan på veterinären vid en tvist där man inte är överens med konsumenten om vad man har avtalat.

 

Skaffa bevis för avtalets innehåll

Muntliga avtal gäller, men det är ofta svårt att i efterhand visa exakt vad som avtalats. Då det är smidigt att ingå muntliga avtal, gäller det därför att på annat sätt se till att ha bevisning för avtalets innehåll.

Ljudinspelning av telefonsamtal eller andra samtal som man själv deltar i är tillåtet. Detta kan vara en form av bevisning om det skulle behövas. Av etiska skäl ska man informera om att man spelar in samtalet. Tänk också på att om ljudinspelningen innehåller personuppgifter får man inte spara den längre än vad som behövs.

En annan form av dokumentation är en orderbekräftelse där du har skrivit ner kort vad ni kommit överens om muntligen att du ska göra och dina villkor. Om motparten inte protesterar mot orderbekräftelsens innehåll är det bra bevisning på vad ni kommit överens om. Detta kan göras enkelt t ex per e-post men även på sms eller vanlig post.

Ibland kan det vara svårt att veta exakt i förväg vad det är man ska göra. Då kan man beskriva vad man kommit överens om i mer allmänna ordalag, t ex "undersökning av katten Misses ben med efterföljande åtgärder".

 

Egna allmänna villkor

Många företag tar fram sina egna allmänna villkor som tar upp t ex villkor för betalningstider, reklamationer, påföljder vid fel eller dröjsmål m m. Tar man fram sina egna allmänna villkor kan det vara bra att ha dem öppet på t ex sin hemsida och sedan hänvisa till dem när man ingår avtal.

Det går inte att i efterhand ensidigt komma med nya villkor. Därför kan man inte i en faktura komma med andra villkor exempelvis för tid för reklamation eller dröjsmålsränta.

Om man har en leverantör som försökt att i fakturor ta in en inte avtalad text, t ex om högre dröjsmålsränta än enligt räntelagen, har man inte accepterat detta bara genom att betala fakturan. Det krävs att man genom sitt handlande accepterat villkoret genom att ha betalat dröjsmålsränta eller på något sätt aktivt agerat enligt de ensidigt införda villkoren.

Som företagare bestämmer man vilka rutiner som är lämpliga för sin verksamhet. Att se till att man har lämplig dokumentation på vad man avtalar med kunder underlättar både att ta och få betalt. Tydliga avtal med leverantörer gör att man betalar för det man beställt och inte i onödan för något man inte avtalat om. Man kan med lämplig dokumentation undvika konflikter om vad som är avtalat.


Karin Berggren
jur kand, ansvarig rådgivningen, Företagarna