Uthyrningslagen – Vad gäller vid uthyrning av arbetstagare?

(SVT 4/2013)

Vid årsskiftet trädde den så kallade Uthyrningslagen i kraft. Den säger bland annat att en uthyrd arbetstagare ska minst ha de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt vid anställning direkt hos kundföretaget. 

 

Som tidigare nämnts på denna plats trädde den så kallade uthyrningslagen i kraft vid årsskiftet. Att hyra in personal kan många gånger vara ett bra ett bra alternativ till att anställa. Den nya lagen innebär bland annat att man måste hålla koll på den så kallade likabehandlingsprincipen och reda ut om bemanningsföretaget och/eller kundföretaget är bundna av kollektivavtal.

Lagen gäller både för den som hyr ut (bemanningsföretaget) och den som hyr in arbetstagare (kundföretaget). Det har inte tidigare funnits någon sammanhållen lagstiftning avseende bemanning eller uthyrning av arbetstagare i Sverige. De regler som tidigare fanns avseende uthyrning av arbetstagare i den så kallade arbetsförmedlingslagen har flyttats över till den nya lagen. Genom den nya lagen har Sverige implementerat EGs bemanningsdirektiv (2008/104/EG).

Uthyrningslagen gäller arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. Med bemanningsföretag avses en fysisk eller juridisk person som har arbetstagare anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. Med kundföretag avses en fysisk eller juridisk person för vilken och under vars kontroll och ledning arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag arbetar.

Utlåning och rekrytering av arbetstagare omfattas inte av lagen. Inte heller entreprenadverksamhet omfattas av lagen, exempelvis då ett företag inte enbart ställer arbetskraft till ett kundföretags förfogande utan tar ansvar för driften av viss verksamhet. För att uthyrningslagen ska vara tillämplig måste den uthyrda arbetstagaren istället stå under kundföretagets kontroll och ledning.

Likabehandlingsprincipen

Likabehandlingsprincipen säger att en uthyrd arbetstagare ska minst ha de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt vid anställning direkt hos kundföretaget.  Arbets- och anställningsvillkor som avses är exempelvis arbetstid, semester, lön och skydd mot diskriminering samt skydd med stöd av föräldraledighetslagen. De som arbetar hos kundföretaget ska få tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar på samma villkor som kundföretagets egna anställda samt få information om lediga prov- och tillsvidareanställningar hos kundföretaget.

Om det finns kollektivavtal eller andra bindande generella bestämmelser (t ex en policy eller interna regler i en personalhandbok) som gäller hos kundföretaget, och som reglerar de grundläggande arbets- och anställningsvillkoren, har de uthyrda arbetstagarna rätt till dessa villkor. Rätten gäller under den tid en uthyrd arbetstagares uppdrag i kundföretaget varar.


Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna