På gång inom arbetsrätten

(SVT 14/2014)

Regeringsskifte innebär alltid en rad nya förslag om ändrade lagar och regler på arbetsrättens område. Här följer ett axplock av vad som är på gång och som kan tänkas leda till ny lagstiftning av intresse för företagare.


Nya regler kring allmän visstidsanställning? 

EU-kommissionen har tidigare påpekat att det svenska systemet innehåller möjlighet att missbruka visstidsanställningar, vilket inte är förenligt med EUs visstidsdirektiv. Förra regeringen meddelade i januari 2013 att något nytt lagförslag inte kommer att läggas fram. Regeringen ansåg att kommissionens kritik baserades på teoretiska resonemang om hur anställningar kan staplas på varandra under bortseende från stora delar av skyddet i LAS (rätten till återanställning etc). Man menade att det inte finns någon motsättning mellan den svenska lagen och EU-rätten.

Som det verkar har nu den nya regeringen meddelat att man vill förändra lagstiftningen i syfte att förhindra stapling av visstidskontrakt.

 

Lagreglering av registerutdrag i arbetslivet

Uppgifter om en individs förekomst i belastningsregister omgärdas av sekretess. Individen har dock möjlighet att själv begära ett utdrag. Rätten/skyldighet att begära att en arbetssökande uppvisar belastningsregisterutdrag (BRU) är idag reglerad i lag för vissa områden.

Vissa upplever en tendens till slentrianmässig begäran av BRU vid anställningsförfaranden, vilket av den arbetssökande kan upplevas som integritetskränkande om det inte är av uppenbar relevans för anställningen. Ett aktuellt förslag handlar i huvudsak om ett absolut förbud att begära BRU inför anställning/praktik och under anställning/praktik, om inte särskild möjlighet/skyldighet stadgas i annan författning. Även inhyrd personal likställs med anställda. Regeln föreslås träda ikraft den 1 juli 2015.

 

Lag till skydd för visselblåsare

Whistleblower är ett engelskt begrepp med betydelsen "visselblåsare" eller att "blåsa i visslan". Det tar sikte på arbetstagare eller uppdragstagare i privat eller offentlig verksamhet som upptäckt allvarliga oegentligheter i verksamheten och som slagit eller avser att slå larm om detta.

Förlaget till ny lagstiftning bygger på ett stärkt skydd för anställda som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. En ny regel i Arbetsmiljölagen innebärande skyldighet för arbetsgivare att ha rutiner för interna larm om allvarliga missförhållanden föreslås också, liksom förbud mot repressalieåtgärder. En statig utredning vill införa lagen från den 1 juli 2015.

 

67-årsregel blir 69-årsregel

En arbetstagare har enligt lagen om anställningsskydd (LAS) rätt att kvarstå i anställningen med fullt anställningsskydd till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år. Den så kallade Pensionsåldersutredningen föreslår att LAS-åldern höjs till 69 år från och med den 1 januari 2016.

 

Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna