Omplacering och turordningsregler – hur hänger de ihop?

(SVT 14/12)

Vid en uppsägning på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren upprätta en turordningslista, med den grundläggande principen "sist in först ut". Men innan en sådan lista upprättas måste arbetsgivaren göra en omplaceringsutredning för att se om det finns lediga befattningar inom företaget.


"En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig" (Lagen om anställningsskydd, LAS 7 §). Det betyder att en omplaceringsutredning måste göras innan en uppsägning på grund av arbetsbrist kan genomföras. Det står ingenting i LAS om att en turordningslista måste upprättas redan vid detta skede. Arbetsdomstolen har istället tydligt uttalat att "arbetsgivaren först är skyldig att genomföra en omplacering till andra lediga arbeten hos sig innan han är skyldig att turordna arbetstagarna. Det kan inte anses föreligga någon skyldighet för arbetsgivaren att vid omplacering fördela de lediga arbetena mellan arbetstagarna i turordning" (AD 2009 nr 50). 

Vid en uppsägning på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren upprätta en turordningslista, med den grundläggande principen "sist in först ut". Men innan en turordningslista upprättas måste arbetsgivaren göra en omplaceringsutredning för att se om det finns lediga befattningar inom företaget. Om det finns lediga befattningar kan arbetsgivaren välja vem han vill omplacera. Det betyder att arbetsgivaren inte behöver upprätta en turordningslista utan fritt kan välja vilken arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är mest lämpad att fortsätta i verksamheten.

Ingen turordningslista vid omplacering
Därför behöver ingen turordningslista upprättas vid omplacering till en driftsenhet på annan ort. Det står arbetsgivaren fritt fram att erbjuda de arbetstagare han vill ska arbeta på den andra orten. Därefter kan arbetsgivaren säga upp resten av arbetstagarna på grund av arbetsbrist. Om så är fallet måste arbetsgivare självfallet upprätta en turordningslista för resterande arbetstagare.

De arbetstagare som tackar nej till omplaceringserbjudandet kan sägas upp på grund av arbetsbrist. Inte heller då måste arbetsgivaren upprätta en turordningslista eftersom arbetstagaren tackat nej till ett skäligt omplaceringserbjudande. Frågan vad som är ett skäligt omplaceringserbjudande är långtgående till fördel för arbetsgivaren.

Håll isär omplacering och uppsägning
Det är viktigt att hålla isär omplacering och uppsägning på grund av arbetsbrist. Vid en omplacering handlar det inte om arbetsbrist eftersom det finns annat arbete att erbjuda. En turordningslista behöver bara upprättas när det finns en arbetsbrist på företaget.

Avslutningsvis konstateras att detta ger en stor valmöjlighet för arbetsgivare att välja vem man vill omplacera och behålla utvalda arbetstagare från en eventuell turordningslista med hjälp av omplaceringserbjudande. En arbetsgivare ska dock ha i åtanke att en facklig motpart många gånger kan ha en avvikande åsikt, varför det kan vara klokt att ha en dialog med facket på ett tidigt stadium.

I vanlig ordning är den givna rekommendationen att kontakta arbetsrättslig expertis innan man planerar en omplacering eller uppsägning.

Lars Nordfors
Chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna