Nya lagar och regler 2014

(SVT 2/2014)

Årsskifte innebär som alltid att en hel del nya lagar och regler träder i kraft. Här kommer en sammanställning av regler som på ett eller annat sätt kan få betydelse för företagare.


 

Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

Den 1 januari 2014 införs ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) om deklarationstidpunkt för mervärdesskatt. Tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration för redovisningsperiodens beskattningsår samordnas med tidpunkten för att lämna inkomstdeklaration. Syftet med ändringarna är att underlätta skatteredovisningen för mindre företag. Ikraftträdande: den 1 maj 2014

 

Investeraravdrag

För att stimulera tillgången till kapital för mindre företag infördes ett investeraravdrag från den 1 december 2013. Det är ett avdrag i inkomstslaget kapital för fysiska personer som förvärvar andelar i ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller utländska motsvarigheter. Förvärvet ska ha skett i samband med företagets bildande eller vid en nyemission. Se vidare FVF-spalten i veterinärtidningen 1/14.

 

Nedsatt arbetsgivaravgift för personer inom FoU

För att stimulera till ökade investeringar inom forskning och utveckling (FoU) sätts arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med FoU ned med tio procentenheter. Det innebär att det vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna för dessa personer ska göras avdrag med tio procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 230 000 kronor per koncern och månad. Avdraget får inte medföra att de avgifter som ska betalas understiger ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. En förutsättning för avdraget är att nämnda personer har arbetat med FoU i viss utsträckning och att de vid årets ingång har fyllt 26 men inte 65 år. Med FoU avses systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap eller att använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser, eller väsentligt förbättra redan existerande sådana.

 

Förstärkt nedsättning av egenavgifter

Från årsskiftet förstärks nedsättningen av egenavgifterna genom att avdraget vid avgiftsberäkningen höjs med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget och det maximala avdragsbeloppet med 5 000 till 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften. Dessutom slopas begränsningsregeln för delägare i handelsbolag och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet tillsammans. 

 

Statligt stöd vid korttidsarbete

Statligt stöd vid korttidsarbete är en stabiliseringspolitisk åtgärd avsedd för mycket djupa lågkonjunkturer. Korttidsarbete innebär att arbetstagare tillfälligt går ned i arbetstid och lön. Tre parter – staten, arbetsgivare och arbetstagare – delar på kostnaden för arbetstidsminskningen. Staten står för en tredjedel medan arbetsgivare och arbetstagare fördelar resten mellan sig enligt tre fasta nivåer. Stödåtgärden underlättar för företagen att behålla kompetens under lågkonjunkturen. När ekonomin återhämtar sig kan företagen öka produktionen snabbare och effektivare än om de behöver genomföra nyrekryteringar. Arbetsgivaren undviker också de direkta kostnaderna för uppsägningar och nyrekryteringar. För den enskilde arbetstagarens minskar risken att bli arbetslös. Regeringen kan aktivera stödet för en tolvmånadersperiod. Denna tid kan förlängas med ytterligare en tolvmånadersperiod.

 

 Förutsättningarna för aktivering är att:

  • det råder en synnerligen djup lågkonjunktur eller är sannolikt att en sådan är nära förestående, och 
  • stödet inte bedöms i beaktansvärd omfattning hindra en samhällsekonomiskt önskvärd strukturomvandling eller medföra andra betydande samhälls¬ekonomiska nackdelar.

Ikraftträdande: den 1 januari 2014.

 

Ändring i trafikförordningen

Ändringen innebär att det endast är tillåtet att ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet.

 

Pensionsinformation

Pensionsmyndighetens beslut om pensionsrätt, pensionspoäng och pensions¬grundande belopp i det allmänna ålderspensionssystemet meddelas de försäkrade i dag i det så kallade orangea kuvertet. Den 1 januari 2014 slopades kravet på att sådana beslut ska meddelas skriftligen. En förutsättning för detta är dock att den person beslutet rör har begärt att få beslutet på annat sätt, t ex i elektronisk form.

 

Sjukpenning för tid före sjukanmälan

Hittills har gällt att den som är förhindrad att arbeta på grund av sjukdom måste anmäla detta till Försäkringskassan under den första dagen av sjukfallet, om han eller hon inte har en arbetsgivare som i stället är skyldig att göra en sådan anmälan. Sjukpenning har kunnat lämnas tidigast från och med den dag som sjukanmälan gjordes om det inte funnits särskilda skäl att ändå betala ut sjukpenning för tid före anmälan.

Ändringen går ut på att sjukpenning kan betalas ut upp till sju dagar före den dag som anmälan har gjorts. För tid innan dess kan sjukpenning liksom förut beviljas om det finns särskilda skäl. Ändringen innebär att den enskilde inte längre behöver göra en sjukanmälan samma dag som sjukfallet inträffar.

 

Nya regler i föräldraförsäkringen

Regeringen har föreslagit att föräldrapenning liksom hittills ska kunna lämnas under högst 480 dagar för ett barn. För tiden efter det att barnet har fyllt fyra år ska det däremot införas en begränsning så att föräldrapenning kan lämnas under högst 96 dagar. Åldersgränsen för när föräldrapenning senast kan tas ut ska höjas så att förmånen kan lämnas till dess att barnet har fyllt tolv år mot i dag åtta år. Föräldrapenningens ersättningsnivåer ska fördelas lika mellan två föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn, vilket innebär att vardera föräldern kan få föräldrapenning under 195 dagar på sjukpenning- eller grundnivån och 45 dagar på lägstanivån. Ändringarna avser endast barn som är födda eller adopterade efter ikraftträdandet. Vidare ska föräldrapenning inte lämnas för längre tid tillbaka än 90 dagar före den dag då ansökan gjordes.

Tidsperioden för tillfällig föräldrapenning när ett barn har avlidit ska förlängas så att den förmånen kan tas ut under tio dagar fram till den 90:e dagen efter det att barnet har avlidit.


Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna