När företagare får barn

(SVT 13/2016)

Även företagare har rätt till föräldrapenning när de får barn. Delar av regelverket är samma som för anställda föräldrar men vissa villkor är specifika för företagare.


Även företagande veterinärer får barn. För att föräldrar ska kunna vara hemma och vårda barnet betalar socialförsäkringen föräldrapenning till de föräldrar som arbetar och/eller bor i Sverige.

Före barnet är fött kan man som företagare ta ut föräldrapenning för att gå på föräldrautbildning. Barnets mor har möjlighet att ta ut föräldrapenning från 60 dagar före nedkomsten. Redan tidigare kan barnets mor ha varit tvungen att ge upp arbetet och ta ut graviditetspenning av arbetsmiljöskäl.

När barnet är fött krävs att man avstår från förvärvsarbete, eller inte förvärvsarbetar, och vårdar barnet på det sätt som krävs för barnets ålder. Det innebär att man inte kan överlåta tillsynen över barnet till någon annan för att t ex åka iväg på älgjakt.

En veterinär som är företagare kan ha svårt att vara helt frånvarande från sitt företag. Det går då att utnyttja möjligheten att ta ut föräldrapenningen på deltid. Detta för att t ex kunna ta enstaka uppdrag, handleda personal, sköta bokföring m m.

 

Allmänna villkor

Föräldrapenning betalas ut i totalt 480 dagar per barn. 390 av dessa dagar baseras ersättningen på den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). De övriga dagarna, ofta benämnda garantidagar, är ersättningen 180 kr per dag (vilket motsvarar lägstanivån i försäkringen).

I princip är föräldraförsäkringen individuell: om två föräldrar delar på vårdnaden har föräldrarna rätt till 240 dagar vardera, men man kan avstå dagar till varandra. 60 dagar på SGI-nivå är dock reserverade för respektive förälder (pappa-/mammamånader).

Ersättningen på SGI-nivå ska i princip motsvara 80 procent av inkomsten upp till tio prisbasbelopp. Detta motsvarar en årsinkomst på 443 000 kr. Genom politiska beslut justeras dock SGI ned med tre procent, vilket innebär att SGI = månadslönen x 12 x 0,97.

Den som saknar inkomst eller haft en inkomst som inte når upp till kraven för att kvalificera sig för inkomstrelaterad föräldrapenning får 250 kronor per dag under de SGI-baserade dagarna. Full föräldrapenning beräknas på ett uttag av sju dagar i veckan, snarare än fem arbetsdagar. Det maximala dagsbeloppet är därför 942 kronor per dag.

En jämställdhetsbonus betalas ut med 50 kronor skattefritt för varje dag den förälder som varit föräldraledig kortast tid tar ut, utöver de reserverade 60 dagarna. Bonusen betalas ut automatiskt.

 

Företagarregler

Företagare som har aktiebolag räknas som anställda i sitt eget bolag och SGI beräknas på grundval av den lön som man har tagit ut från bolaget. Företagare som inte tar ut lön eller tar ut en väldigt låg lön får 250 kronor per dag.

Företagare med enskild firma kan få föräldrapenning som grundas på den beräknade inkomsten av näringsverksamhet. I uppstartfasen får företagare med enskild firma minst lika mycket i SGI som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet, vilket ger en ökad trygghet under det känsliga startskedet. Företagare utan beräknad inkomst, eller väldigt låg inkomst, och som inte är i uppstartfasen får 250 kronor per dag.

Föräldrapenningen sänks inte under barnets två första år även om man skulle få lägre SGI. För tiden därefter krävs att man tar ut föräldrapenning som motsvarar minskningen i arbetstid för att inte nivå ska påverkas.
Om företaget har kollektivavtal kan det utgå ersättning som fyller ut föräldrapenningen. Det kan även vara bra att kolla upp avtalet om tjänstepensionsförsäkring eftersom försäkringen eventuellt kan betala premien under föräldraledigheten.

Karin Berggren
jur kand, ansvarig rådgivningen,
Företagarna