Företagarinformation – ett retrospektiv

(SVT 8-9/2015)

Företagarnas chefsjurist Lars Nordfors lämnar sin tjänst för ett nytt arbete. Han sammanfattar här några av de viktigaste råden till företagande veterinärer som han gett under de senaste sju åren.


Efter snart sju år som chefsjurist inom organisationen Företagarna har jag beslutat mig för att anta lite nya utmaningar. Jag kommer inom kort att tillträda en tjänst som arbetsrättsexpert inom Scania och jag skriver därmed min sista krönika i tidningen för denna gång. Målsättningen med mina krönikor har varit att leverera aktuell företagarinformation på ett konkret och – förhoppningsvis – någorlunda begripligt sätt. Jag tänkte så här avslutningsvis ta tillfället i akt att lyfta upp några av de frågor som avhandlats på denna plats under mina år - frågor som fortsatt är högaktuella.

 

Personalhandboken   

Det enklaste sättet att tydliggöra vad som gäller på företaget är att upprätta en personalhandbok innehållande de policys som gäller. Företagets policys ställer upp vilka företagsregler och ramverk de anställda har att rätta sig efter. Genom att en policy kan du som arbetsgivare enkelt kommunicera regler till de anställda och samtidigt ha ett skriftligt dokument att gå tillbaka till om diskussioner eller oegentligheter skulle uppstå. Förutom grundläggande ordningsregler kan det vara lämpligt med t ex arbetsmiljöpolicy, resepolicy, alkoholpolicy och IT-policy inklusive hantering av sociala medier. Naturligtvis måste företagets policys kommuniceras ut ordentligt på företaget.

 

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Det finns en hel del att tänka på när ett företag ska omorganisera eller behöver dra ner på personalstyrkan på grund av arbetsbrist. Det viktigaste i hela processen är att vara noggrann med vilken information som kan lämnas och vilken ordning saker och ting ska ske. Saker att tänka på innan en förhandling om arbetsbrist är: 1) Fråga om den anställde är medlem i ett fackförbund innan uppsägningen, 2) Kontrollera om det föreligger företrädesrätt till återanställning, 3) Kontrollera hur lång uppsägningstid arbetstagaren har, 4) Kontakta Företagarnas rådgivning eller annan arbetsrättslig expertis.

 

Inhyrning av personal

Det råder ibland delade meningar om arbetsgivares möjligheter att säga upp sin egen personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag. Något egentligt förbud mot att säga upp personal för att sedan hyra in från bemanningsföretag finns inte. Däremot är inte en åtgärd tillåten om den sker enbart för att kringgå regler i lag. Om inhyrning är tillåten när det finns före detta anställda med företrädesrätt till återanställning har prövats i ett antal rättsfall i Arbetsdomstolen. I dessa fall har Arbetsdomstolen regelmässigt godkänt inhyrning. I ett fall (Abu Garcia-fallet) konstaterade domstolen att det är tillåtet att hyra in arbetstagare även om det finns före detta anställda med företrädesrätt.

 

Nya sanktionsavgifter på arbetsmiljöområdet

För omkring ett år sedan trädde ett antal nya regler gällande sanktionsavgifter på arbetsmiljöområdet ikraft. Sanktionsavgiftens storlek varierar beroende på vilken risknivå överträdelsen har. En överträdelse med en risk för fara för livet kostar exempelvis mer än en överträdelse i en lägre risknivå. Dessutom är sanktionsavgiften differentierad beroende på företags storlek. Minimiavgift för överträdelser i risknivå fyra är exempelvis 100 000 kr för de minsta företagen och en miljon kronor för de största. Företagets storlek beräknas utifrån antalet sysselsatta. Allra viktigast är givetvis att arbetsgivare bedriver ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete på sina arbetsplatser i enlighet med vad reglerna kräver, så att människor inte skadas eller blir sjuka på sina jobb. Då behöver några avgifter aldrig tas ut.

 

Avslutning – omge dig av goda rådgivare

Även om detta är min sista krönika känns det roligt att konstatera att kommer jag ha fortsatt kontakt med branschen genom min svärfar, veterinär Lars Möllerberg. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka för ett fint samarbete med Företagande Veterinärers förening och Svensk Veterinärtidning. Ett särskilt tack vill jag rikta till Johan Beck-Friis som kommit med värdefulla inspel till mina krönikor under årens lopp. Sist men inte minst vill jag uppmana alla företagare att anta devisen "fråga först", för att på sätt minska risken för att ådra sig onödiga kostnader kopplade till felaktiga beslut på bland annat arbetssättensområde. Se till att via ditt nätverk omge dig med personer som har expertkunskaper inom relevanta områden.  


Lars Nordfors
avgående chef, Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna