Fördelar och nackdelar för arbetsgivare med kollektivavtal

(SVT 4/2017)

Företagare med anställda kommer förr eller senare att ställa sig frågan om de ska teckna kollektivavtal eller inte. Det kan finnas ideologiska skäl för eller mot men det kan också finnas praktiska orsaker till att en arbetsgivare väljer att ha kollektivavtal eller att stå utanför.


Ett kollektivavtal är ett avtal mellan en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation eller ett avtal mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivare. Det senare kallas ofta för hängavtal eftersom det i avtalet hänvisas till något av de kollektivavtal som facket har med en arbetsgivarorganisation.

En arbetsgivare blir bunden av kollektivavtal genom att gå med i en arbetsgivarorganisation, teckna hängavtal eller ta över en verksamhet med personal och kollektivavtal. I det senare fallet har arbetsgivaren möjlighet att säga upp avtalet.

Arbetsgivarorganisationer tar ut en avgift med en procentsats på lönerna i bolaget. Som medlem i arbetsgivarorganisationen får du hjälp med bland annat central förhandling och tolkning av kollektivavtalet. Facken kan begära någon form av avgift för hängavtal för att täcka sina kostnader för information m m till arbetsgivare med hängavtal.

 

Kan underlätta för arbetsgivaren

En arbetsgivare måste inte ha kollektivavtal. Men det kan finnas krav på att ge lön och andra förmåner, t ex försäkringar och tjänstepension, på samma nivå som enligt kollektivavtal för branschen för att få bidrag till en anställd.

Vissa fack ställer krav i avtal att motparten har kollektivavtal av ideologiska skäl eller för att undvika problem t ex med det fack de har kollektivavtal med. Ett kollektivavtalsbärande fack kan ibland lägga in sitt veto mot underentreprenörer med sämre villkor för sina anställda.

En arbetsgivare med kollektivavtal behöver i många situationer bara lämna information och förhandla med det kollektivavtalsbärande facket, t ex vid uppsägningar på grund av arbetsbrist och övergång av verksamhet. Arbetsgivare utan kollektivavtal måste förhandla med samtliga berörda fack.

Det finns lagar som ger arbetstagare ett visst grundskydd på arbetsmarknaden. Dessa är oftast tvingade till arbetstagarens förmån men kan avtalas bort till viss del genom kollektivavtal. Det gör att kollektivavtalet i vissa fall kan ge möjligheter som inte finns i lagen, t ex till årsarbetstid eller anställningsformer.

När det finns ett kollektivavtal råder fredsplikt. Det innebär att facket inte längre kan ta ut sina medlemmar i strejk.

 

MBL-förhandling för kollektivavtal

Om du inte har kollektivavtal kan facket begära MBL-förhandling med dig om att ingå kollektivavtal. Du är då skyldig att delta i förhandlingen. Men eftersom det är avtalsfrihet kan du avstå från att teckna kollektivavtal.

Facket har då att välja om de ska vidta stridsåtgärder för att få kollektivavtal. Det innebär att de varslar om t ex strejk eller övertidsblockad. Medlingsinstitutet kommer under varselperioden att försöka medla mellan facket och arbetsgivaren. Observera att facket inte får vidta stridsåtgärder om du inte har någon utomstående anställd.

Det finns både fördelar och nackdelar för en arbetsgivare med att ha kollektivavtal. Du måste som företagande veterinär med anställda fundera över vad som är lämpligast för din verksamhet.

Karin Berggren
jur kand, ansvarig rådgivningen, Företagarna