Dyrare att slarva med arbetsmiljöarbetet

(SVT 7/2014)

Det kan bli dyrare för företagare att slarva med arbetsmiljöarbetet eftersom ett nytt sanktionssystem är på gång. Efter den 1 juli kan Arbetsmiljöverket utfärda sanktionsavgift för en arbetsgivare som bryter mot reglerna.


Arbetsmiljöverket har fattat beslut om hur systemet med sanktionsavgifter ska se ut. Bakgrunden är ett riksdagsbeslut om nya påföljder för den arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagen.

Idag leder många anmälningar inte till straff. Dessutom tar utredningar lång tid och mycket resurser i anspråk då Arbetsmiljöverket, polis och åklagare är inblandade. Därför har riksdagen beslutat att införa ett nytt system med sanktioner, som ska bli mer effektivt men också enklare och mindre resurskrävande än dagens.

Nu har Arbetsmiljöverket fattat beslut om hur sanktionssystemet ska utformas mer i detalj. Beslutet har föregåtts av en remissrunda och ett antal möten med arbetsmarknadens parter.

 

Sanktionsavgifter vid överträdelser

Det nya systemet innebär att Arbetsmiljöverket kan utfärda sanktionsavgift för en arbetsgivare som bryter mot reglerna, istället för att frågan går till polis, åklagare och domstol. Aktuella regler finns på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se

Allra viktigast är att arbetsgivare bedriver ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete på sina arbetsplatser i enlighet med vad reglerna kräver, så att människor inte skadas eller blir sjuka på sina jobb. Då behöver några avgifter aldrig tas ut.

Sanktionsavgiftens storlek varierar beroende på vilken risknivå överträdelsen har. En överträdelse med en risk för fara för livet kostar exempelvis mer än en överträdelse i en lägre risknivå. Dessutom är sanktionsavgiften differentierad beroende på företags storlek. Minimiavgift för överträdelser i risknivå fyra är exempelvis 100 000 kr för de minsta företagen och en miljon kronor för de största. Företagets storlek beräknas utifrån antalet sysselsatta.

 

Träder i kraft den 1 juli

När den nya lagen träder i kraft tas i princip alla straff bort från Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Några få undantag finns, exempelvis föreskriften om minderårigas arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket kan dock även fortsättningsvis rikta förelägganden och förbud med vite mot den som överträder bestämmelserna.

Det nya systemet träder i kraft den 1 juli 2014. Undantag finns på byggområdet där två bestämmelser om fallskydd träder i kraft först den 1 januari 2015.

 

Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna