Att motverka den arbetsrelaterade ohälsan

(SVT 4/2016)

Från många arbetsplatser rapporteras om en ökande psykisk ohälsa. Arbetsmiljöverket har därför givit ut nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, som bland annat reglerar hur arbetsgivare ska förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.


Den mentala arbetsmiljön en fråga som blivit aktuell med anledning av den ökade psykiska ohälsan och Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Även om man varken har anställd personal eller inhyrd arbetskraft kan det finnas skäl att man funderar igenom sin egen arbetsmiljö och hur den påverkar ens hälsa.


Till att börja med ska man som chef och arbetsledare ha kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Det är ohälsosam arbetsbelastning när kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna, när denna obalans är långvarig och när möjligheterna till återhämtning otillräckliga. Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera personer på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa eller att de drabbade ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.


Man ska uppmärksamma och ta hänsyn till tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning vid tilldelning av arbetsuppgifter. Det ska finnas förutsättningar för arbetstagare att uppmärksamma arbetsgivaren på för höga krav och bristande resurser. Arbetsgivaren ska inom sitt vanliga arbetsmiljöarbete undersöka och åtgärda risker kopplade till skadlig arbetsbelastning. Det är viktigt att identifiera orsakerna bakom för att hitta effektiva åtgärder.

 

Tydliga förväntningar och möjlighet till stöd

Man ska som arbetsgivare också vara tydlig med sina förväntningar på personalen och se till att personalen känner till ett antal grundläggande fakta:

Vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilket resultat som ska uppnås i arbetet, om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur, vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras och vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd att utföra arbetet.

I veterinärverksamhet kan arbetsgivare och personal mötas av människor i kris eller som är känslomässigt påverkade. Därför ska man vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är psykiskt påfrestande leder till ohälsa. Finns tillräckligt med stöd för den som utsätts för jobbiga situationer i arbetet? Det kan t ex vara andra arbetstagare, handledare eller annan expert som ger stöd och hjälp.

 

Arbeta förebyggande

Man ska som arbetsgivare och chef även vidta åtgärder mot att arbetstidens förläggning leder till ohälsa. I veterinärverksamhet kan man behöva vara extra uppmärksam eftersom det kan förekomma nattjänstgöring, långa arbetspass, stor omfattning av övertidsarbete och annat som kan leda till ökad risk för ohälsa. Denna typ av förläggning av arbetstiden kanske inte kan undvikas, men man bör undersöka vad man kan vidta för åtgärder som kompenserar. Är schemat lagt så att alla får tillräcklig tid för återhämtning? Finns det några andra åtgärder som kan vara förebyggande?

Dessutom ska man vara uppmärksam på och motverka förhållanden som kan leda till kränkande särbehandling. Det ska finnas rutiner för vem som ska ta emot information om att kränkande särbehandling förekommer, vad mottagaren ska göra med informationen och hur den som utsatts ska får hjälp. Rutinerna ska vara kända för arbetstagarna.

Arbetsgivare ska sätta upp mål för den organisatoriska och social arbetsmiljön. Arbetstagarna ska ha möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram målen. Vidare ska arbetsgivaren se till att arbetstagarna känner till målen. Målen ska vara förenliga med arbetsmiljöpolicyn.

Oavsett om man är anställd eller företagare är det viktigt att man tar hand om sig själv och övriga i veterinärverksamheten för att undvika onödigt lidande och kostnader. Man kan läsa mer om de nya föreskrifterna på Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se


Karin Berggren
jur kand, ansvarig rådgivningen, Företagarna