Arbetsmiljö – ett gemensamt ansvar

(SVT 12/2013)

En god arbetsmiljö är något som alla arbetsplatser eftersträvar. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma detta men ytterst är det arbetsgivaren som är huvudansvarig.


De grundläggande reglerna om arbetsmiljö finns i arbetsmiljölagen, som ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket (AV) har uppdraget att mer i detalj reglera vad som ska gälla. Det gör AV genom att i en författningssamling, AFS, ge ut föreskrifter som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön.

Lagen föreskriver att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar, såväl fysiskt som psykiskt.

 

Arbetsgivaren har huvudansvaret

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö men ytterst är det arbetsgivaren som är huvudansvarig.

Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Utgångspunkten är att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Arbetsgivaren ska också beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. Lokaler, maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar ska underhållas väl.

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - preciserar arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och omfattar alla förhållanden i arbetsmiljön. Syftet med SAM är att skapa system i företagen som säkerställer att kraven i arbetsmiljölagen uppfylls. Ett värdefullt redskap kan många gånger vara att upprätta en arbetsmiljöpolicy. I företag med minst tio anställda ska arbetsmiljöpolicyn dessutom dokumenteras skriftligen.

 

Även arbetstagaren har ett ansvar

Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagaren ska följa givna föreskrifter och använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

 

Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna