Visst kan företagare få a-kassa

(SVT 10/2012)

Alla som har arbetat och blir arbetslösa kan få a-kassa. Det spelar ingen roll om man varit anställd eller företagare, det som gäller är att man måste ha arbetat så att man klarar arbetsvillkoret.

 

Alla som har klarar arbetsvillkoret och är arbetslösa kan få a-kassa. Arbetsvillkoret innebär att man ska ha arbetat minst 80 timmar i månaden i sex månader eller mer. Arbetet ska vara utfört under den, i första hand, senaste tolvmånadersperioden.

För att ha rätt till inkomstrelaterad a-kassa ska man också ha varit betalande medlem i AEA i minst tolv månader. Om man klarar både medlems- och arbetsvillkor har man möjlighet att få 80 procent av sin tidigare inkomst, maximalt 680 kr om dagen, i 300 ersättningsdagar.

Företagare räknas som arbetslösa när deras verksamhet ligger vilande eller när det personliga engagemanget helt har upphört. Många tycker att a-kassans bedömning är för restriktiv, men skälet är att ersättningen inte ska störa konkurrensen mellan företag och inte vara utfyllnad i företag med dålig lönsamhet eller ett stöd i uppbyggnaden av ett företag.

Finns man med i ett företag av enbart formella skäl, och inte arbetar i verksamheten, betraktas man inte som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringens bestämmelser. Detsamma gäller om man registrerat ett företag men aldrig påbörjat någon verksamhet i det.

Ersättningsrätt

Reglerna för företagares ersättningsrätt kan delas in i två grupper: heltidsföretagare och deltidsföretagare.

Företagare på heltid

Den som huvudsakligen har varit företagare räknas som arbetslös om företaget är vilande, dvs om man har företaget kvar utan att någon längre utför något arbete alls i verksamheten.

Man räknas också som arbetslös när man inte längre arbetar, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten, dvs om man har skilt sig helt från verksamheten.

Företagare på deltid

Den som har kombinerat arbete som anställd med arbete i eget företag räknas som arbetslös fastän man har sin verksamhet kvar, om företaget kan godkännas som bisyssla eller om det uppfyller kravet på att vara ett begränsat företag. Företaget är en bisyssla om man haft verksamheten samtidigt som man jobbat heltid med ett annat arbete i minst tolv månader. Läs mer på www.aea.se.

A-kassan baseras på faktiska inkomster

Skulle man bli arbetslös grundas ens ersättning på den senast taxerade inkomsten från företaget. Man kan få upp till 80 procent av sin tidigare inkomst. Om det skulle vara mer förmånligt för företagaren grundas istället ersättningen på ett genomsnitt av taxerade inkomster från företaget för de två åren före senaste taxerad inkomst.

Skulle man vara tvungen att lägga ner sin verksamhet inom 24 månader från att man startade kan ersättningen baseras på tidigare anställning.

Annika Stenberg
Informationschef
Akademikernas a-kassa
Box 3536
103 69 Stockholm


 

A-kasseregler för egenföretagare

A-kassan är viktig även för egenföretagare. Som akademiker har man möjlighet att vara med i AEA, akademikernas erkända arbetslöshetskassa, vilket är den a-kassa som har lägst avgift (90 kr i månaden). Det finns även andra a-kassor som vänder sig direkt till egna företagare. Samtliga dessa har dyrare månadskostnad och kan troligen inte erbjuda något utöver vad AEA kan göra vid arbetslöshet. Alla a-kassor lyder nämligen under samma regler.

Hösten 2012 hoppas FVF kunna erbjuda en informationsdag/helg om bland annat a-kasseregler för egenföretagare, men i vidstående artikel kan man i komprimerad version läsa lite om vad som gäller för egenföretagare som hamnar i arbetslöshet.

Johanna Habbe
Ordf FVF