Viktig information angående Sveriges Veterinärförbunds hemsida!

Just nu pågår en omfattande omarbetning och uppdatering av Sveriges Veterinärförbunds hemsida och en ny sida kommer att lanseras inom kort. Vi ber om ursäkt för att viss information på den nuvarande hemsidan är inaktuell och hänvisar tillsvidare till våra övriga informationskanaler såsom Svensk Veterinärtidnings hemsida , SVF’s Facebooksida och SVF’s kansli.

Rabatten för förbundets medlemmar gällande inträde till djurparker har upphört efter besked från Kolmårdens koncern

Tyvärr måste vi meddela att rabatten för förbundets medlemmar gällande inträde till djurparker har upphört för säsongen 2019 efter besked från Kolmårdens koncern, som i dagsläget bara har medlemsförmåner ihop med ICA:s medlemmar och dessa gäller enbart på Vildmarkshotellet.

Ny klövsjukdom diagnostiserad på svenska får

Smittsam digital dermatit hos får (Contagious ovine digital dermatitis, CODD) har för första gången diagnostiserats i en svensk besättning. Sjukdomen, som är vanlig i Storbritannien, orsakas av bakterier som ger avlossning av klövkapseln och därmed även kraftig hälta. Förutom att det är mycket smittsamt är den även mycket svår att behandla och det finns idag ingen metod för att sanera bort sjukdomen från drabbade besättningar.

Även om ett svenskt fall av smittsam digital dermatit nu bekräftats så bedöms sjukdomen vara mycket ovanlig i Sverige. Ett stort antal får i Sverige undersöks årligen av veterinärer via Klövkontrollen utan att symtom på sjukdomen tidigare har setts. Det är oklart om sjukdomen kommit till Sverige via importerade livdjur eller om smitta har skett via nötkreatur som kan ha klövsjukdomen digital dermatit som man tror orsakas av samma bakterier.

Läs mer

Behåll kravet på förprövning av djurstallar

I veckan röstade riksdagen igenom ett tillkännagivande till regeringen om att kravet på förprövning av djurstallar ska tas bort. Utan länsstyrelsens förprövning så är risken stor att ny- eller ombyggda stallar inte lever upp till svenska djurskyddskrav och att djurens välfärd försämras. Dessutom finns en betydande risk att djurägare behöver åtgärda problem i stallarna i efterhand. Sveriges Veterinärförbund anser att detta är mycket bekymmersamt och uppmanar politikerna att tänka om.

Djurskyddslagstiftningen ska förebygga djurskyddsproblem, skydda våra djur och främja en god djurvälfärd. Förprövningen är en granskning av djurstallar redan på ritningsstadiet. Förprövningen är en viktig del i att uppfylla den svenska djurskyddslagstiftningen eftersom den förebygger miljö- och inhysningsbetingade sjukdomar och skador hos lantbrukets djur, istället för att djuren ska behöva lida eller behandlas i efterhand. Ett felbyggt stall kan t.ex. öka risken för juverinflammationer och klövskador på nöt och luftvägsproblem hos gris. Även vissa beteenderelaterade problem kan förbyggas, t.ex. sådana som uppstår ifall djur inte kan resa och lägga sig enligt sitt naturliga rörelsemönster eller har svårt att komma åt foder och vatten. Felaktigt byggda stall kan därtill äventyra säkerheten vid brand och möjligheten att begränsa utbrott av smittsamma sjukdomar. Det handlar inte bara om djurens hälsa och välfärd, utan även människans. Vi vet att det goda hälsoläget i den svenska djurhållningen innebär minskad antibiotikaanvändning, vilket i sin tur är positivt för folkhälsan. Bra djurhållning i Sverige ger också säkra och konkurrenskraftiga livsmedel. En slopad förprövning kan i förlängningen ses som ett hot mot svenska mervärden. Att hävda att lantbrukarna gynnas av en slopad förprövning blir tokigt. Det är så mycket enklare och mer lönsamt att bygga rätt från början istället för att korrigera i efterhand, och det är viktigt att lantbrukarna inte är utlämnade åt partiska försäljare. Sveriges Veterinärförbund anser att den nuvarande kostnadsfria och neutrala förprövningen inte ska avvecklas utan istället förbättras och vidareutvecklas.


Sveriges Veterinärförbunds Djurskyddsutskott

Inskränkningar i rätten att teckna kollektivavtal har avstyrts

I förra veckan presenterade regeringen ett något justerat förslag om rätten att vidta stridsåtgärder. Lagrådsremissen har på ett klokt sätt tagit hand om remissinstansernas synpunkter.

Förslagen som nu ges om strejkrätten säkerställer Sacoförbundens möjlighet att fortsätta att träffa kollektivavtal för Sveriges akademiker – något som Saco arbetat hårt för att uppnå.

Strejkrätten i korthet
I juni 2017 tillsattes en utredning om rätten att vidta stridsåtgärder. I november 2018 skickade regeringen ut ett förslag till lagändringar som bygger på Sacos, TCO:s, LO:s och Svenskt näringslivs förslag. I januari 2019 lämnade Saco tillsammans med de övriga parterna in ett remissvar där vi säger ja till förslaget. Läs mer om strejkrätten och vad som har hänt här.

Läs mer

Funktionshindrade slarvas bort när Arbetsförmedlingen bantas

"Personer med funktionsnedsättningar måste ges samma möjligheter. Samhället har inte råd att lämna någon utanför. Det är därför vi med stor oro tar emot beskedet att den enhet inom Arbetsförmedlingen som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering kraftigt minskas, skriver 13 professionsföreträdare inom Saco hälso- och sjukvård."


Om detta skrivs det i ett debattinlägg som publicerats idag på sajten Dagens Samhälle som bl.a. Sveriges Veterinärförbund skrivit under.

Läs mer

Var en medarbetare - visa civilkurage på jobbet

Saco står upp för alla människors lika värde, individens förmåga och kollektivets styrka. Varje människa är en unik individ, men tillsammans kan vi bli ännu bättre. Vi vill bygga ett kunskapssamhälle, som sprudlar av kreativitet och idéutbyte. För att det ska fungera måste alla människors kunskap tas tillvara och ingen bli diskriminerad på arbetsmarknaden.

Läs mer

Uttalande från SVF

SVF anser det etiskt oförsvarligt att ta emot ersättning direkt kopplad till förskrivning av specifika läkemedel, oavsett om ersättningen utgår till enskild veterinär eller dennes arbetsgivare.

Förebygg stress med tydliga riktlinjer

Ständig tillgänglighet och bristande återhämtning kan leda till psykisk ohälsa. För att förebygga stress behöver arbetsgivare ha tydliga riktlinjer för tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid – något som fyra av tio akademiker idag saknar.

Läs mer

Nytt angående tilläggsförsäkring!

Från och med den 1 februari kommer medlemmar i förbund som har avtal om gemensam inkomstförsäkring hos Saco Folksam kunna teckna en ny individuell försäkring, som vi kallar tilläggsförsäkring lön.

Försäkringen täcker inkomster upp till 60 000 kr över taket i den gemensamma försäkringen. Som ett exempel – om förbundets gemensamma försäkring har ett tak på 80 000 kr/månad i maximalt 120 dagar ger tilläggsförsäkring lön tillsammans med den gemensamma försäkringen ersättning upp till 140 000 kr/månad i 120 dagar.

Försäkringen har i vanliga fall 18 månaders kvalifikationstid, men om försäkringen tecknas under perioden 1 februari – 30 april 2019 gäller den utan kvalifikationstid.

Läs mer här

SVF på SvD debatt: “Sveriges unikt goda djurhälsa är hotad”

Läs hela debattartikeln här…

Pilotprojekt kring förskrivningsverktyg avslutas

I lite över ett halvår har vi, tillsammans med eHälsoföretaget FRISQ, testat förskrivningsverket FrisqVet. Det har varit ett pilotprojekt under utvärdering för att kolla på behovet av ett fristående förskrivningsverktyg för veterinärer. Vi har nu kommit till slutsatsen att behovet inte varit så stort som vi förväntat oss och har därför bestämt oss att stänga ner tjänsten i mitten av juli.

Vi är väldigt glada för det engagemang vi ändå har sett. FrisqVet har varit ett spännande projekt och vi vill tacka alla som testat verktyget och kommit med värdefull feedback! Vi kommer inte fakturera någon registrerad användare för dessa månader då vi betraktar det som en gratis prövoperiod.

Ann-Louise Fredrikson
Kansli- och ekonomichef, Sveriges Veterinärförbund

 

GDPR – gäller från och med den 25 maj 2018

Dataskyddsförordningen eller GDPR gäller från och med den 25 maj 2018 som lag i alla EU:s medlemsländer. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för dem som behandlar personuppgifter samtidigt som den stärker rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Behandling av personuppgifter är en stor och viktig del av verksamheten i alla fackliga organisationer. Sacofederationen, i vilken Sveriges Veterinärförbund ingår, är inget undantag. Vi tar integritetsfrågor på största allvar, och är givetvis noga med att följa regelverken.

Läs mer om Sveriges Veterinärförbunds personuppgiftsbehandling.

Ann-Louise Fredrikson
Kansli- och ekonomichef, Sveriges Veterinärförbund

Nu blir fackavgiften avdragsgill igen!

Den avdragsgilla fackavgiften återinförs från och med juli 2018. Avdraget sker i form av en skattereduktion om 25 procent och beräknas på den årliga medlemsavgiften, förutsatt att avgiften är minst 400 kronor per år. Du behöver inte göra något själv, utan det förs in i deklarationen automatiskt.

Sveriges Veterinärförbund har sänt in fil till Skatteverket med de uppgifter som berör de medlemmar som har rätt till avdrag och enskild kontrolluppgift kommer ej att skickas ut till var och en. Vid frågor kontakta förbundets kansli.

Ann-Louise Fredrikson
Kansli- och ekonomichef, Sveriges Veterinärförbund


 

WVA 2018 Animal Welfare Awards winner - Sweden

Professor Lotta Berg vid Sveriges Lantbruksuniversitet har vunnit World Veterinary Associations internationella pris Animal Welfare Award 2018. Lotta gör ett enastående arbete inom djurskydd och djurvälfärd såväl nationellt som internationellt och det är mycket glädjande att hon tilldelats detta välförtjänta, prestigefyllda pris.

Se mer på Youtube

Från den 2 maj sköter Naturvetarna den fackliga servicen åt Sveriges Veterinärförbund

Logga som medlem in på medlemshemsidan för att se hur du kommer i kontakt med Naturvetarna vid behov av rådgivning.

Naturvetarna ger facklig service åt Sveriges Veterinärförbund för deras medlemmar

Naturvetarna och Sveriges Veterinärförbund (SVF) inleder samarbete om facklig service för medlemmar i SVF.

Filmer för fackligt förtroendevalda

För den som är ny i rollen som lokalt fackligt förtroendevald har Saco tagit fram en introduktionsfilm till uppdraget. För att skapa förutsättningar för kompetensutveckling när det är möjligt finns här samlat ett antal filmer som kan vara användbara för dig som förtroendevald. Utbudet uppdateras regelbundet. Sprid gärna till andra som du vet kan ha nytta av innehållet.

Läs mer på Sacos hemsida

Tips om nya skrifter

Veterinärförbundet har deltagit i möte med Saco hälso- och sjukvård och där fått tips om två nya och användbara skrifter:

Personlig säkerhet framtagen av Säkerhetspolisen

Hot och våld i arbetslivet framtagen av Saco-förbundet SSR

Medlemsinformation från SVF februari 2018

Aktuell information från Sveriges Veterinärförbund.

Förslag till nya stadgar för Sveriges Veterinärförbund

Omorganisationsgruppen för SVF presenterade sitt förslag till veterinärförbundets nya stadgar den 8 november vid ett möte på SLU.

En bättre balans mellan förbundets förtroendevalda och mellan de tre verksamhetsgrenarna fack, företagande och veterinärmedicin, är de huvudsakliga effekter gruppen hoppas på av de nya stadgarna.

Johanna Habbe (FVF), Kajsa Gustavsson (AVF), Torkel Ekman (SVS)